Press "Enter" to skip to content

Winogrona „Grudzień” – opis, zdjęcie i charakterystyka odmiany

Pierwsze zbiory uzyskuje się zwykle w trzecim roku po posadzeniu krzewu. Jednak przez pierwsze dwa sezony zbiory będą minimalne, podczas gdy pełne zbiory spodziewane są dopiero w piątym roku. Odmiana plonuje bardzo dobrze, dojrzewa średnioterminowo (160-165 dni).

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich

1 PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi dla ludzi gdyż wykonuje się znichzłożone produkty pracy 2 1

2 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich WYSTĘPOWANIE W PRZYRODZIE MATERIAŁY NATURALNE MATERIAŁY SZTUCZNE SPOSÓB UPORZĄDKOWANIA ATOMÓW W PRZESTRZENI MATERIAŁY KRYSTALICZNE MATERIAŁY AMORFICZNE MATERIAŁY KOMÓRKOWE 3 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich NATURA WIĄZAŃ MIĘDZYATOMOWYCH (MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH) METALE POLIMERY CERAMIKA KOMPOZYTY Dobrzański L. A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa

3 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich METALE charakterwiązań metalicznych zapewnia im takie cechy jak: duża przewodność elektryczna i cieplna oraz połysk metaliczny (swoboda uwspólnionych elektronów walencyjnych), nieprzezroczystość, możliwość odkształcenia plastycznego. 5 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich POLIMERY makrocząsteczki złożone z identycznych ogniw zwanych merami, nazywane też plastikami lub tworzywami sztucznymi są materiałami organicznymi (zbudowanymi ze związków węgla) Cechy charakterystyczne: małagęstość, właściwościami izolacyjne, zarówno cieplne jak i elektryczne, słabo odbijająświatło tendencja do przezroczystości, duża giętkość i odkształcalność (elastomery, gumy), nie nadają się do pracy w podwyższonej temperaturze. 6 3

4 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich CERAMIKA pojęcie najczęściej stosowane do stechiometrycznych związków jonowo połączonych jednego, lub kilku pierwiastków metalicznych z niemetalicznymi (głównie z tlenem, azotem, węglem lub borem) Cechy charakterystyczne: wysoka twardość ikruchość, większa od metali odporność na działanie wysokiej temperatury iagresywność środowiska, mała przewodność irozszerzalność cieplna, izolatory, choć niektóre wykazują właściwości półprzewodnikowe, a niedawno odkryto również ceramiczne wysokotemperaturowe nadprzewodniki 7 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich KOMPOZYTY idea materiałów kompozytowych wzięłasięzpotrzebyłączenia ze sobą różnych materiałówwceluprzezwyciężenia niedostatków tego z nich, którego inne właściwości sąą szczególnie użyteczne. Dziękię temu właściwości kompozytu są wyższe niż właściwości tworzących je faz. Dobrzański L. A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa

5 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich UŻYTKOWE FUNKCJE MATERIAŁÓW TWORZYWA KONSTRUKCYJNE TWORZYWA FUNKCJONALNE TWORZYWA BIOMEDYCZNE TWORZYWA BUDOWLANE TWORZYWA WŁÓKNISTE 9 Rodzaje projektów Projekt oryginalny dotyczy wyrobu, który ma funkcjonować według jakiejś nowej zasady Powstawanie nowych materiałów o unikatowych właściwościach przyczynia się do tworzenia oryginalnych projektów: krzem wysokiej czystości tranzystory, szkła wysokiejczystości światłowody, nadstopy turbiny gazowe. 10 5

6 Rodzaje projektów Zastosowanie nowego materiału może być inspiracją do zaprojektowania nowego produktu lub nowy produkt wymaga stworzenia nowego materiału. Zarówno do budowy turbin, jak i do opracowania technologii nuklearnych niezbędne było powstanie nowych stopów metalicznych oraz rozwój materiałów ceramicznych i kompozytów. 11 Rodzaje projektów Projekt adaptacyjny (rozwojowy) jest projektem, w którym dąży się do istotnego poprawienia właściwości użytkowych przez stosowne przeprojektowanie działającego dotąd urządzenia. Skala produkcja tego rodzaju urządzeń i przyrządów jest bardzo duża i cechuje ją duża konkurencyjność. Sposób wykorzystania nowych materiałów w ulepszanych wyrobach determinuje często rynkowe sukcesy lub klęski ich producentów. 12 6

7 Systemy techniczne Analiza systemu technicznego w rozbiciu na zespoły i części. Dobór materiału odbywa się na poziomie części. wg: Ashby M. F.: Materials selection in mechanical engineering. Elsevier, London Proces projektowania Projektowanie jest procesem iteracyjnym. Punktem wyjścia jest potrzeba rynkowa lub pomysł,, finałem zaś produkt zaspokajający tę potrzebę lub urzeczywistniający ideę. Między punktami skrajnymi znajduje się cały szereg stadiów pośrednich, np. projekt koncepcyjny, ogólny i szczegółowy, prowadzących do powstania zbioru specyfikacji definiujących sposób wyprodukowania wyrobu. Proces projektowania rozpoczyna się rozpoznaniem zadania i postępuje przez stadia koncepcji, projektu ogólnego i szczegółowego, aż do otrzymania wyrobu. wg: Ashby M. F.: Materials selection in mechanical engineering. Elsevier, London

8 Schemat procesu projektowania wyrobów wg: Ashby M. F.: Materials selection in mechanical engineering. Elsevier, London 1999 Wiedza niezbędna do prawidłowego dobory materiałów 15 Czynniki decydujące o doborze materiałów inżynierskich Dobrzański L. A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa 1999 Właściwości materiałów stosowane jako kryterium ich doboru 16 8

9 Wykresy doboru materiałów Wykresy doboru materiałów służą do ilościowej prezentacji właściwości materiałów i mają następujące cechy: zakres wartości na osiach wykresu jest tak dobrany, aby objąć wszystkie materiały inżynierskie, dane dla określonego rodzaju materiałów (np. polimerów) skupiają się w pewnym obszarze wykresu, w obrębie pola zajmowanego na wykresie przez każdy rodzaj materiału uwzględniono informacje dla reprezentatywnego ich zbioru zbiór ten składasię się z materiałów najpowszechniej i najczęściej stosowanych, wybranych tak, aby został objęty pełny zakres właściwości danej grupy. 17 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Wytrzymałość i gęstość PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 18 9

10 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Wytrzymałość ixodporność na pękanie PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 19 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Odporność na pękanie ixgęstość PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi

11 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Moduł sprężystości i gęstość PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 21 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Moduł sprężystości ixwspółczynnik tłumienia drgań PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 22 11

12 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Typowe rodzaje zużycia materiałów inżynierskich 23 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Nośność łożyska ixwpółczynnik zużycia PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 24 12

13 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Wytrzymałość i temperatura PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 25 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Przewodność cieplna ixwspółczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi Dobrzański L. A.: Materiały inżynierskieiprojektowaniemateriałowe

14 Porównanie podstawowych właściwości materiałów inżynierskich Odporność na działanie aktywnych środków chemicznych ixpromieniowania nadfioletowego Dobrzański L. A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006 PP polipropylen PEMG polietylen o małej gęstości PEDG polietylen o dużej gęstości PS polistyren PF żywica fenolowo formaldehydowa EP żywica epoksydowa PW poliwęglan PU poliuretan PCV polichlorek winylu PMMA poli(metakrylan metylu) (szkło organiczne) PTFE politetrafluoroetylen (teflon) PZWW polimery z włóknami węglowymi PZWA polimery z włóknami aramidowymi PZWS polimery z włóknami szklanymi 27 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Udział masowy pierwiastków na Ziemi Szacunek zasobów surowcowych KONIECZNOŚĆ EKONOMICZNEGO STOSOWANIA MATERIAŁÓW. 28 14

15 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Schemat technicznego cyklu trwania materiałów inżynierskich 29 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Przykład współczesnego procesu recyklingu 30 15

16 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Orientacyjne koszty różnych grup materiałów odniesione do 1 kg materiału 31 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Orientacyjne względne koszty wybranych materiałów w zależności od objętości i masy 32 16

17 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Wytrzymałość ixenergochłonność właściwa 33 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Wytrzymałość i względny koszt na jednostkę objętości 34 17

18 Ekonomiczne uwarunkowania stosowania materiałów inżynierskich Orientacyjne koszty różnych produktów odniesione do 1 kg 35 Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn KRYTERIA OGÓLNE Podstawowe kryteria doboru materiału na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn: rodzaj i wartość wymaganych właściwości użytkowych materiału, określonych na podstawie analizy obciążeń mechanicznych i oddziaływania fizycznego w warunkach pracy elementu, właściwości technologiczne, wynikające z przyjętych technologii w procesie wytwarzania elementu (np. odlewania, obróbki plastycznej, spawania, obróbki cieplnej) skala produkcji (np. jednostkowa, wielkoseryjna), ekonomiczność możliwych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich kosztów, aspekty ekologiczne, zarówno przy wyborze materiału, jak i technologii

19 Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn PROCEDURA DOBORU Podstawowe etapy w procedurze doboru stali na elementy konstrukcyjne: analiza warunków pracy elementu i wymagań dotyczących właściwości, ustalenie rozkładu wymaganych właściwości na powierzchni i w rdzeniu elementu, analiza sposobu wykonania elementu i związanych z tym wymagań technologicznych, określenie grupy stali mogących spełnić ustalone wymagania, dobór konkretnego gatunku stali i określenie technologii wytworzenia analizowanego elementu. 37 Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn HARTOWNOŚĆ a) b) Dobrzański L. A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006 Korelacja szybkości chłodzenia prętów okrągłych oraz próbki typu Jominy ego a) w wodzie, b) w oleju (według katalogu firmy Röchlingsche Eisen und Stahlwerke) 38 19

20 Kryteria doboru stali stopowych na elementy konstrukcyjne i elementy maszyn HARTOWNOŚĆ Dobrzański L. A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006 Graficzne wyznaczanie rozkładu minimalnej twardości na przekroju pręta 60 mm ze stali 41Cr4 po hartowaniu w oleju krzywe szybkości chłodzenia na przekroju prętów nałożone na pasmo hartowności (według W. Lutego) 39 20

Winogrona „Grudzień” – opis, zdjęcie i charakterystyka odmiany

Na święta noworoczne wiele osób chce przynajmniej na krótko wrócić do lata, więc ludzie podają stół z różnymi owocami i jagodami. Wśród tych owoców są również winogrona. To prawda, że ​​nie każda odmiana się tu nadaje, ale tylko taka, która przetrwa do zimy. Jeden z tych podgatunków można śmiało nazwać grudniowym winogronem.

Autorzy i historia pojawienia się

Roślina została wyhodowana dawno temu – w 1961 roku. Selekcji dokonali naukowcy z Mołdawii. Skrzyżowali dwie odmiany rodzicielskie: Korna negra i Villard blanc. Cechy tych podgatunków umożliwiły uzyskanie produktu o doskonałej jakości utrzymania.

Opis i wygląd

Grudniowe krzewy średniej wielkości szybko wyrastają z potężnych pędów. Jasnozłote winorośle stopniowo nabierają szlachetnego fioletu. Liście również zmieniają odcień: początkowo jest jasnozielone, potem staje się ciemnoszmaragdowe. Liście są duże. Winorośl dojrzewa na zimę z wysoką jakością, więc odmiana stosunkowo spokojnie toleruje zimno.

Jagody i ich smak

Grona grudniowe mają średnią gęstość i standardową wagę 220 gramów. Można je jednak znormalizować, osiągając w ten sposób przyrost masy.

Grona składają się z czarnych jagód, ściśle przylegających do siebie. Owoce owalne są małe, ich zwykła waga to 3-3,5 grama. Przybliżony rozmiar to 23×15 milimetrów. Na powierzchni znajduje się szara powłoka woskowa.

Skórka jagód jest gęsta, ale prawie nie można jej wyczuć podczas jedzenia. Miąższ jest soczysty, gęsty, elastyczny. Zawiera kilka nasion w środku. Smak jest standardowy, wynik 7,8 punktu. Cukier w owocach na dm3 wynosi około 148 gramów, a kwasowość 8-9 g na litr.

Czas dojrzewania i wydajność

Pierwsze zbiory uzyskuje się zwykle w trzecim roku po posadzeniu krzewu. Jednak przez pierwsze dwa sezony zbiory będą minimalne, podczas gdy pełne zbiory spodziewane są dopiero w piątym roku. Odmiana plonuje bardzo dobrze, dojrzewa średnioterminowo (160-165 dni).

W ostatnich dniach września lub na początku października mieszkańcy lata zaczynają jeść owoce z krzaka. Jeśli pielęgnacja została przeprowadzona w odpowiednim czasie, zbiory wyniosą 14-16 kilogramów na roślinę, czyli około 156 centów na hektar.

Zbiór owoców powinien odbywać się przy suchej pogodzie rano lub wieczorem. Obecność rosy na jagodach jest niedopuszczalna. Ostrożnie usuń owoce, aby nie naruszyć integralności powłoki woskowej.

Rosnące funkcje

Sadzenie sadzonek odbywa się wczesną wiosną lub już jesienią, ale przed rozpoczęciem mrozów. Wymiary dołu na grudzień – 80x80x80 centymetrów, wymagana jest obecność kołka. Po standardowym sadzeniu należy upewnić się, że szyjka korzenia znajduje się tuż nad poziomem gruntu. Ponadto ważne jest, aby wokół krzaków układać humusową ściółkę.

Należy zapewnić nieprzerwane podlewanie. Szczególnie odpowiedzialnie należy traktować sadzonki z bieżącego roku sadzenia. Można je oszczędnie podlewać raz w tygodniu. Dorosłe uprawy są nawadniane raz na dwa tygodnie, wydając 50 litrów ciepłej wody. Gdy tylko jajnik zaczyna się formować, podlewanie jest znacznie ograniczone, dzięki czemu w okolicy pnia nie ma dużej ilości wilgoci. Spulchnianie jest zabiegiem opcjonalnym, można je zastąpić wyłożeniem ściółki ze słomy. Ale chwasty obok winogron muszą zostać wyrwane.

Pierwsze dwa lata grudniowego sezonu nie będą wymagały dodatkowych doładowań, wprowadzane są dopiero na trzeci sezon rozpoczynający się w maju. Przed rozpuszczeniem kwiatów można karmić kompostem, dziewanną, popiołem drzewnym, a także warto dodać superfosfat. Początek kwitnienia to czas na nawozy potasowe, które przyczyniają się do szybkiego tworzenia jajników. Przed zimowaniem rośliny nawozi się obornikiem kurzym lub dziewanną.

Wiosenne grudniowe przycinanie ma charakter sanitarny. Niezbędne jest usuwanie pędów, które nie są zdolne do życia po zimie. Jeszcze przed kwitnieniem należy również przyciąć pędy, aby dawały większy plon. Szczypanie przeprowadza się tak, aby na pędzie było 4-5 oczu. Jesienią tworzą się krzewy. Dodatkowo warto równolegle wzmacniać korzenie główne, usuwając stale rosnące korzenie powierzchniowe.

Odporność opisanych winogron jest doskonała, więc kilka zabiegów profilaktycznych wystarczy do zdrowego wzrostu w sezonie. Warto również zauważyć, że osy prawie nie mają wpływu na grudzień. Ptaki mogą latać, ale rzadziej niż inne odmiany. Zbawieniem od nich może być nie tylko siatka, ale także instalacja misek z czystą wodą. Wiele ptaków dzioba winogrona tylko dlatego, że w upale są spragnione.

Mrozoodporność i potrzeba schronienia

W grudniu można wygodnie zimować w temperaturach do -27 stopni. Na południu taka kultura nie jest nawet usuwana z krat. Jednak w warunkach północnych stref klimatycznych ważne jest zorganizowanie schronienia.

Najpierw wykonuje się długie rowy, następnie winorośl jest przywiązywana, przyginana do ziemi i układana w tych bruzdach. Agromateriał kładzie się na wierzchu, wylewa się glebę i układa ściółkę. Kiedy pada śnieg, powstaje zaspa. Wiosną, gdy tylko śnieg się topi, ściółka jest usuwana. Schronienie należy zdjąć dopiero po osiągnięciu stabilnych ciepłych temperatur.

Brak recenzji. Możesz napisać własną recenzję, aby pomóc innym czytelnikom.

Kategorie

 • Opinia Męska
 • Pielęgnacja Twarzy I Ciała
 • Na świątecznym Stole
 • Camping
 • Napoje
 • Rzemiosła I Zabawki Własnymi Rękami
 • Recepty
 • Przechowywanie Produktów
 • Urodziny I Rocznice
 • Zwierzęta
 • Ferie
 • Blogów
 • Horoskopy I Zegar Anioła
 • Podróż
 • Diety
 • Rootowanie Smartfona
 • Piękno
 • W Wielowymiarowej
 • Połączenie
 • Kalendarze Księżycowe
 • Aromaterapia
 • Domeny, Adresy Url I Ip
 • Ogrodnictwo
 • Porady Na Co Dzień
 • Puste Na Zimę
 • Autocraps
 • Интерьер
 • Studio Twórców Facebooka
 • Sałatki
 • Czystość I Porządek