Press "Enter" to skip to content

Alfabetyczny wykaz usług  Drukuj

�� Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

Татары Великого княжества Литовского в истории, языке и культуре

Na część drugą, traktującą o historii i współczesności Tatarów WKL, składają się artykuły Natalii Danyliuk (Toruń), która charakteryzuje przeszłość i teraźniejszość islamu na Ukrainie; Stanisława Dumina (Moskwa), który przedmiotem swych żmudnych badań uczynił tradycje genealogiczne i legendy rodowe Tatarów litewskich oraz Adasa Jakubauskasa (Wilno), który przedstawił bogatą historię Tatarów litewskich od czasów ich osadnictwa w WKL aż po współczesność, a jako członek tej wspólnoty -zwrócił szczególną uwagę na perspektywy rozwoju muzułmańskiej gminy wyznaniowej na Litwie. Na szanse i zagrożenia dla jej funkcjonowania w przyszłości.

See Full PDF
See Full PDF

Related Papers

Download Free PDF View PDF
Download Free PDF View PDF

Most similarities between the Bosnians and the Lithuanian Tatars are related to their language and religion. The political and regional background is completely different. Firstly, Lithuanian Tatars are a Turkic people who settled in a linguistically Slavic land, whereas the Bosnians are Slavs ruled by the occupying Turks. Secondly, the official language in Lithuania was Ruthenian or the so-called Chancery Slavonic, then Polish, while in Bosnia it was Turkish.

Download Free PDF View PDF

Польский перевод первой суры Корана по рукописям литовских татар: предварительная текстологическая оценка источников XVIII–XX вв., in Kulwicka-Kamińska J., Łapicz Cz. (eds.), Tefsir tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: teorija i praktyka badawcza, Toruń, 2015, s. 213–242.

Download Free PDF View PDF

Preliminary Summary Catalogue of Lithuanian Tatar Manuscripts Written in the Arabic Script: University of Warsaw Collection Since 2007, Summary Catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts has been compiled in Lithuania. In recent years more and more new manuscripts are being discovered, that is why aforementioned work could be named Material for Summary Catalogue. It is significantly important to record and describe as many as it is possible Lithuanian Tatar manuscripts, which are being stored in various collections of different countries. First of all, while preparing Material for Summary Catalogue, the information about manuscripts and documents, which were described in Lithuanian Tatar Catalogue of Manuscripts Written in Arabic Script (Miskiniene, Namaviciute, Pokrovskaja. Vilnius, 2005), was revised, because at the moment of preparing the catalogue of 2005, authors were not able to access the originals of all documents and they were using copies of some manuscripts. Second task was the descriptionof new manuscripts and inclusion of them into the Catalogue. The author of this article during the academic business trip from the 26th of November till the 2nd of December, 2007, was working in the funds of the Library of Institute of Oriental studies of Warsaw University. During that period four manuscripts were overviewed and analysed. This article presents detailed description of this collection.

Download Free PDF View PDF
Download Free PDF View PDF

Nurt SVD. Półrocznik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Księży Werbistów

The Crimean Peninsula have been home to many nations for centuries. The author of this article follows the history of the Crimean Tatars since their deportation in 1944, through return to their homeland and all the way to the events of the spring of 2014. The historical background, described in the first part of the article, helps to understand the subsequent political incidents. Social and political status of the Crimean Tatars and their relationships with their neighbours bear marks of the structural violence employed by the Soviets. The main part of the article is devoted to the deportation of the Crimean Tatars in May 1944 and its consequences. The cultural shock sustained by the Tatars had a direct impact on their identity. Their forced displacement has become a near myth in the creation of their national identity and ethnic otherness after their return. In the Russian and Tatar mentality, “Crimean Spring” awoke the old prejudices. In order to understand the events of the spring of 2014, one must know what happened in the spring of 1944. After 70 years, history turned around.

Download Free PDF View PDF

Мишкинене Г., Темчин С., О текстологии рукописных китабов литовских татар: Диалог пророка Мухаммеда с шайтаном, in Kulwicka-Kamińska J., Łapicz Cz. (eds.), Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, Toruń, 2013, 211–230.

Download Free PDF View PDF

ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY, T. LXX, Z. 1

This paper is dedicated to initial ponderings of textological and philological nature which formed the basis for preparing the descriptive label of a new historical manuscript included in the collection of the Historical Museum in Białystok, chamail, representing one of the most common types of the Tatar manuscript in the form and status of a prayer book. The observation of the manuscript and the identification of its content allowed the scholars to draft a description regarding the external and internal form of the literary relic; its textual content and also to form some initial findings regarding its age and characteristic graphical and spelling features of Slavic and Arabic language layers.

Download Free PDF View PDF

The Islamic World in Contepporary and Historical Perspective

Lithuanian Tatars, by the will of fate, from the end of the 14th century settled down on the territory of the Grand Duchy of Lithuania. By the beginning of the 17th century, due to various political, economic and social reasons they lost their native Turkic language, while retaining their religion – Islam. Co-living for centuries side by side with Belarusians, Lithuanians and Polish, this nation, in the ethnic and cultural sense originally heterogeneous, did not retain its ethnic and linguistic independence. Obviously, integration of the immigrants to one ethno-confessional group was contributed by common religion – Islam, by common language – (old)Belorussian (from the 17th century – (old)Polish), as well as by common rights and duties. Till the 20th century legal status of Tatars had changed several times – then towards the deterioration of the situation and infringement of their rights, then to the side of improvement and the recognition of their particular situation. The blossom of cultural and religious life, along with the journalistic creativity, among Lithuanian-Polish Tatars is usually associated with the first half of the 20th century, namely with the period between 1918 and 1939. The main periodical publications of the second quarter of the 20th century were monthly published “Życie Tatarskie” (T. I–VI, 1934–1939), “Przegląd Islamski” (1930–1937) and annually published “Rocznik Tatarski” (T. I–III, 1932, 1935, 1938). An overview of the printed publications of Lithuanian Tatars of the period between 1939 and 1996 is being found in the article of Selim Chazbijewicz Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939–1996 (1995). In this article, we turn to the above-mentioned periodicals and trace how widely the women’s issue and the life of Muslim Tatars in the interwar period are presented on the pages of the periodicals. Keywords: Lithuanian-Polish Tatars, women’s issue, periodical publications, interwar period

Alfabetyczny wykaz usług Drukuj

Poniżej zaprezentowane zostały usługi realizowane przez Urząd Miasta Rybnika.

Usługi pozostałych jednostek znajdują się na stronie oskar.rybnik.eu.

Macie Państwo możliwość ich załatwienia korzystając z drogi:

 • tradycyjnej – oznaczonej hasłem “Formularz”. W takim przypadku należy wydrukować formularz lub opis. Wypełniony druk należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Rybnika lub dostarczyć osobiście do Kancelarii UM.
 • elektronicznej – oznaczonej hasłem “e-formularz”. Zasady postępowania znajdziesz TUTAJ
Rejestr

e-Usługa Nazwa Komórka prowadząca Szczegóły
Nie Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Deklaracja na podatek od nieruchomości Wydział Podatków Pokaż
Nie Deklaracja na podatek od środków transportowych Wydział Podatków Pokaż
Nie Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Dzierżawa nieruchomości gminnych Wydział Mienia Pokaż
Nie Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Wydział Podatków Pokaż
Nie Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody) Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych Wydział Mienia Pokaż
Nie Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Nadanie/zmiana numeru PESEL Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Opłata skarbowa Wydział Podatków Pokaż
Nie Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich Wydział Organizacyjny Pokaż
Nie Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Podział nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Wydział Organizacyjny Pokaż
Nie Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS Wydział Organizacyjny Pokaż
Nie Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych Wydział Organizacyjny Pokaż
Nie Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Przedłużenie umowy najmu Wydział Spraw Mieszkaniowych Pokaż
Nie Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Pokaż
Nie Przydział lokalu mieszkalnego Wydział Spraw Mieszkaniowych Pokaż
Nie Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. Wydział Administracyjny Pokaż
Nie Przyjmowanie i załatwianie petycji Wydział Administracyjny Pokaż
Nie Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Rozgraniczenie nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Wydział Dróg Pokaż
Nie Sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych Wydział Mienia Pokaż
Nie Sprzedaż mieszkań Wydział Spraw Mieszkaniowych Pokaż
Nie Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Udostępnianie informacji o środowisku Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Tak Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym Wydział Informatyki Pokaż
Nie Udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny Pokaż
Nie Udostępnienie kanału technologicznego Wydział Dróg Pokaż
Nie Udostępnienie rejestru wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika lub udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym. Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń. Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wdrożenie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat). Wydział Podatków Pokaż
Nie Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych Wydział Polityki Społecznej Pokaż
Nie Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Polityki Społecznej Pokaż
Nie Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wpis władz uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach państw obcych (poza UE) po 01 lipca 2009 r. Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie dowodu osobistego. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wydanie pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wydanie prawa jazdy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie tablic(y) rejestracyjnych Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich) Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej – niezarobkowy przewóz drogowy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą) Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej Wydział Dróg Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych. Wydział Dróg Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych. Wydział Dróg Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wydział Architektury Pokaż
Nie Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych Wydział Dróg Pokaż
Nie Wykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego decyzją administracyjną Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące z jednoczesnym zameldowaniem w nowym miejscu pobytu. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wymiana prawa jazdy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zamiana mieszkania z kontrahentem Wydział Spraw Mieszkaniowych Pokaż
Nie Zastrzeganie dokumentów Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydział Podatków Pokaż
Nie Zaświadczenie o stanie majątkowym Wydział Podatków Pokaż
Nie Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków Wydział Podatków Pokaż
Nie Zatwierdzenie projektów robót geologicznych Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zawarcie umowy najmu Wydział Spraw Mieszkaniowych Pokaż
Nie Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Zawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zezwolenie na organizację imprezy masowej Wydział Polityki Społecznej Pokaż
Nie Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Wydział Dróg Pokaż
Nie Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Zgłaszanie prac geodezyjnych. Wydział Geodezji i Kartografii Pokaż
Nie Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Zgłoszenie (rejestracja) zgonu Urząd Stanu Cywilnego Pokaż
Nie Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział Architektury Pokaż
Nie Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Tak Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego Wydział Podatków Pokaż
Tak Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego Wydział Podatków Pokaż
Nie Zgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych Wydział Architektury Pokaż
Nie Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zgłoszenie właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rybnika do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział Architektury Pokaż
Nie Zgłoszenie zmiany we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji Pokaż
Tak Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Pokaż
Nie Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zmiana lub wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Miejska Pracownia Urbanistyczna Pokaż
Nie Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Miejska Pracownia Urbanistyczna Pokaż
Nie Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej – niezarobkowy przewóz drogowy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy Wydział Komunikacji Pokaż
Nie Zmiany w Ustawie o dowodach osobistych. Wydział Spraw Obywatelskich Pokaż
Nie Zmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział Edukacji i Kultury Pokaż
Nie Zwrot / zaliczenie nadpłaty podatku Wydział Podatków Pokaż
Nie Zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Pokaż
Nie Zwrot opłaty skarbowej Wydział Podatków Pokaż
Nie Zwroty wywłaszczonych nieruchomości Wydział Mienia Pokaż

Redaktor: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)

Rejestr

Data Opis Pracownik Pokaż
2023-03-16 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-03-03 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Usunięcie pozycji Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-28 Aktualizacja rejestru Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) Pokaż
2023-02-09 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż
2023-02-09 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) Pokaż

Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.

Rudbeckia [�� rud·bek·ki·a]

Występują w Ameryce Północnej. U nas uprawiane byliny lub jednoroczne kwiaty ozdobne. Niektóre gatunki dziczeją i zadomawiają się. Jeżówki ( Echinacea ) są podobne do rudbeki; uprawiane u nas byliny ozdobne.Występują w Ameryce Północnej. U nas uprawiane byliny lub jednoroczne kwiaty ozdobne. Niektóre gatunki dziczeją i zadomawiają się. Jeżówki ( Echinacea ) są podobne do rudbeki; uprawiane u nas byliny ozdobne.

☼ 20-60 VIII-IX
Rudbeckia hirta
rudbekia owłosiona
tamże R. bicolor (dwubarwna)
☼ ◐ 80-100 VIII-X
Rudbeckia fulgida
rudbekia błyskotliwa
tamże R. speciosa (okazała)
☼ 120-150 VII-IX
☼ 120 VI-VIII
☼ 40-100 VII-IX
cechy diagnostyczne w kluczu: Asteroideae – z języczkowatymi, z plewinkamikl 1254

właściwości i zastosowanie

Uprawiane u nas rudbekie to w większości byliny z Ameryki Północnej, rosnące na terenach suchych lub wilgotnych. U nas uprawiane to średniej wielkości lub wysokie byliny (rudbekia owłosiona ( Rudbeckia hirta ) jest krótkotrwała lub jednoroczna) na rabaty, do ogrodów naturalistycznych i rustykalnych. Można także uprawiać w dużych donicach tarasowych. Ich zaletą jest długi okres kwitnienia. Zaschnięte pędy kwiatostanowe można pozostawić na zimę, stanowią przez pewien czas ozdobę.Uprawiane u nas rudbekie to w większości byliny z Ameryki Północnej, rosnące na terenach suchych lub wilgotnych. U nas uprawiane to średniej wielkości lub wysokie byliny (rudbekia owłosiona ( Rudbeckia hirta ) jest krótkotrwała lub jednoroczna) na rabaty, do ogrodów naturalistycznych i rustykalnych. Można także uprawiać w dużych donicach tarasowych. Ich zaletą jest długi okres kwitnienia. Zaschnięte pędy kwiatostanowe można pozostawić na zimę, stanowią przez pewien czas ozdobę.

�� rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • uprawa w pojemnikach

�� uprawa łatwa • trwała • ✄ na kwiat cięty • �� pożytek pszczeli (miododajna)
wysokość: 0.4 – 1 m
kwitnienie: od czerwca do października

wymagania i uprawa


�� miejsce: ☀ słoneczne • ⛅ półcieniste • ciepłe
�� woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6

Niekłopotliwe w uprawie. O przeciętnych wymaganiach glebowych i wodnych, znoszą okresową suszę. Najlepiej kwitną na stanowiskach słonecznych, dostatecznie żyznych.

Mieszańcowe odmiany rudbekii są umiarkowanie mrozoodporne. Podawana są do stref 7a – 7b.Niekłopotliwe w uprawie. O przeciętnych wymaganiach glebowych i wodnych, znoszą okresową suszę. Najlepiej kwitną na stanowiskach słonecznych, dostatecznie żyznych.

�� Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion [wiosną]
przez podział [zima lub marzec-maj]
przez sadzonki pędowe odrywane [(z piętką) wiosną]
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #14) analiza dostępności roślin

 • ‘ Chocolate SmileyZ ’ — kwiaty języczkowe brązowobordowe +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ SmileZ Big Joy ’ — centrum kwiatu intensywnie pomarańczowe; 60 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ SmileZ Big Love ’ — kwiaty żółte, w centrum czerwone; 50 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ SmileZ Big Shine ’ — kwiaty żółte, w centrum bordowe; 60 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ SmileZ Kissing ’ — karłowa, 40 cm; kwiaty pomarańczowe, w centrum czerwone +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ SmileZ Party ’ — karłowa, 40 cm; kwiaty żółte, w centrum bordowobrązowe +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Summeriana Butterscotch Bisc ’ — kwiaty żółto-pomarańczowe; 60 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Summeriana Orange ’ — kwiaty pomarańczowo-czerwonobrązowe; 60 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Summeriana Pumpernickel ’ — kwiaty czerwono-brązowe; 60 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Summeriana Yellow ’ — kwiaty żółto-pomarańczowe; 60 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Sunbeckia Alicia ’ — karłowe, 35 cm; kwiaty bardzo duże, z brązowym nalotem +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Sunbeckia Ophelia ’ — kwiaty żółte, z zieloną tarczką; 50 cm +chcę to+oferuję to
 • ▫ ‘ Sunbeckia Paulina ’ — kwiaty intensywnie złotożółte; 50 cm +chcę to+oferuję to
 • ‘ Tiger SmileyZ ’ — kwiaty żółte, ku środkowi czerwonobrązowe +chcę to+oferuję to

↓nie dolne liści podzielone

· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· łodyga naga

rotacznica naga · rudbekia sieczna · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie wszystkie liście niepodzielone

· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· całe rośliny ±owłosione

↓nie bez rozłogów

· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

rudbekia dwubarwna · rudbekia letnia · rudbekia ostra · rudbekia szorstka · syn. Rudbeckia bicolor Nutt (R. hirta var. pulcherrima Farw.) · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]

↑nie z rozłogami

· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

rudbekia okazała · syn. Rudbeckia speciosa Wender. (R. fulgida Aiton var. speciosa (Wender) Perdue) · takson uprawiany [491]

rotacznica naga · rudbekia sieczna · antropofit zadomowiony we florze Polski [491] · kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Liście wcinane.

Wysoka bylina uprawiana dla ozdoby, zdziczała i zadomowiona.Liście wcinane.

rudbekia dwubarwna · rudbekia letnia · rudbekia ostra · rudbekia szorstka · Rudbeckia bicolor Nutt (R. hirta var. pulcherrima Farw.) · antropofit zadomowiony we florze Polski [491] · kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub krótkotrwała bezrozłogowa bylina z Ameryki Północnej, u nas uprawiana jako kwiat letni z rozsady lub z siewu wprost do gruntu , pozostawiona w ogrodzie zwykle utrzymuje się w kolejnych latach, odnawiając się z samosiewu. Rośliny 30-60 (100) cm wysokości .

Ozdobę stanowią duże koszyczki kwiatowe, 6-15 cm średnicy, na długich szypułach. Brzeżne kwiaty języczkowe typowo żółtopomarańczowe ze znacznie ciemniejszą nasadą, czerwonobrązową do brązowopurpurowej nasadą i ciemną tarczką; w odmianach mogą być kwiaty języczkowe do jasnożółtych do ciemnych brązowoczerwonych. Kwitnie od lipca do końca sezonu wegetacji .Roślina jednoroczna, dwuletnia lub krótkotrwała bezrozłogowa bylina z Ameryki Północnej, u nas uprawiana jako kwiat letni z rozsady lub z siewu wprost do gruntu , pozostawiona w ogrodzie zwykle utrzymuje się w kolejnych latach, odnawiając się z samosiewu. Rośliny 30-60 (100) cm wysokości .

rudbekia okazała · Rudbeckia speciosa Wender. (R. fulgida Aiton var. speciosa (Wender) Perdue) · takson uprawiany [491]

Bylina z podziemnymi rozłogami występująca na szerokim obszarze wschodu Ameryki Północnej (od Florydy po południową Kanadę). U nas ogrodowa bylina ozdobna .Bylina z podziemnymi rozłogami występująca na szerokim obszarze wschodu Ameryki Północnej (od Florydy po południową Kanadę). U nas ogrodowa bylina ozdobna .

specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie ��

· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.316 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.197 [16.12]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.657 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.471+460+461k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.487 [9]
· Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.32 [86.7]
· Schischkin B.K., 1959 — Flora URSS. T.25 p.539 [85.25]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.141 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.676 [3]
· Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.748 [166]
· Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.349 [39]
· Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.550 [448]
Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. – Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek – Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (przycisk w prawym górnym rogu każdej strony)

ta strona być może używa plików cookie, korzystając z niej zgadzasz się na użycie plików cookie — więcej informacji