Press "Enter" to skip to content

Opis dnia po angielsku

po czasowniku „być” (to be)

Отдел ЗАГС

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Предлагаемые услуги (6)

В данном отделении Загс вы можете воспользоваться (6) услугами(-ой).

Регистрация брака

По вопросам регистрации брака, условий и порядка регистрации вы можете обратиться в отделение ЗАГСа

Расторжение брака

Вопросы расторжения брака, условий и порядка расторжения вам помогут решить в отделении ЗАГСа

Апостилирование документов

Услуга апостилирования документов доступна в отделении ЗАГСа

Регистрация рождения ребенка

По вопросам регистрации рождения ребенка, условий и порядка регистрации вы можете обратиться в отделение ЗАГСа

Установление отцовства

Узнать о процедуре установления отцовства, порядке и нюансах процедуры вы можете в отделении ЗАГСа

Регистрация смерти

Вопросы регистрации смерти человека, порядка регистрации вам помогут решить в отделении ЗАГСа

Opis dnia po angielsku: wstęp

Ucząc się języka angielskiego musimy umieć opisać jak wygląda nasz dzień. Czy zawsze wstajemy o tej samej porze? Codziennie jeździmy do pracy? A może pracujemy częściowo zdalnie? Czy jemy nad ranem śniadanie? Pijemy kawę? A może nigdy nie mamy na to czasu? Jak wygląda nasz dzień w pracy? Czy codziennie robimy coś innego czy może powtarzamy te same czynności każdego dnia? Przestawiamy słownictwo, które pomoże nam opisać nasz dzień po angielsku. W tym wpisie znajdziecie także trzy przykładowe opisy dnia po angielsku.

Opis dnia po angielsku: przysłówki częstotliwości

Aby mówić o czynnościach, które wykonujemy codziennie, co drugi dzień bądź tylko co jakiś czas przydadzą nam się przysłówki częstotliwości (frequency adverbs).

always – zawsze
usually – zazwyczaj
often – często
sometimes – czasami
occasionally – okazjonalnie
seldom – rzadko, ale się zdarza
rarely – rzadko

never – nigdy

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu

przed głównym czasownikiem

I always have coffee in the morning.

I never put on makeup.

po czasowniku „być” (to be)

I am always late for work.

I am rarely angry.

między czasownikiem pomocniczym a głównym czasownikiem

I have always worked very hard.

za czasownikami “used to” i “have to”

They never used to go to bed early.

They rarely have to cook dinner.

Opis dnia po angielsku: inne wyrażenia częstotliwości

every month – co miesiąc
once a year – raz w roku
twice a month – dwa razy w miesiącu
three times a day – trzy razy dziennie

annually – co roku

Opis dnia po angielsku: przydatne wyrażenia

I always make the bed. – Zawsze ścielę łóżko.
I brush my teeth. – Myję zęby.
I get dressed. – Ubieram się.
I get up at 9 a.m. – Wstaję o 9 rano.
I have breakfast at 10 a.m. – Jem śniadanie o 10 rano.
I leave the house at 10:30 a.m. – Wychodzę z domu o 10:30.
I never drink coffee. – Nigdy nie piję kawy.
I take a shower. – Biorę prysznic.
I take the bus to school. – Do szkoły dojeżdżam autobusem.
I take the tram to work. – Do pracy dojeżdżam tramwajem.
I usually eat a sandwich in the morning. – Zazwyczaj jem kanapkę nad ranem.
I wake up at 9 a.m. – Budzę się o 9 rano.

I wash my face. – Myję twarz.

Opis dnia po angielsku: spójniki

Nasz opis dnia po angielsku musi być spójny. Nie mogą to być pojedyncze zdania, każde na inny temat. Dlatego, przyda nam się również lista spójników, które możemy wykorzystać w tekście opisującym nasz dzień.

and – i
but – ale
before – zanim
after – po
then – potem

after that – po tym

Poznaj więcej spójników z artykułu spójniki po angielsku.

Opis dnia po angielsku: Olivia

Olivia: poranek

I usually wake up around 7 a.m. and immediately get out of bed. I brush my teeth and then take a quick shower. I dry my hair, put some moisturizing cream on my face on and go to the kitchen to prepare myself a cup of coffee. I never make the bed in the morning, I just don’t have time. After I’ve had my coffee, I go back to the bedroom to put my makeup on and get dressed. Then, if I still have time, I prepare a quick breakfast — usually a sandwich. If I don’t have time, I buy breakfast on the way to work. I leave the house no later than 8:30.

Zazwyczaj budzę się około 7 rano i natychmiast wstaję z łóżka. Myję zęby i biorę szybki prysznic. Suszę włosy, nakładam krem nawilżający na twarz i idę do kuchni przygotować sobie filiżankę kawy. Nigdy nie ścielę łóżka nad ranem. Po prostu nie mam czasu. Po wypiciu kawy, wracam do sypialni, by nałożyć makijaż i się ubrać. Następnie, jeśli nadal mam czas, przygotowuję szybkie śniadanie – zazwyczaj kanapkę. Jeśli nie mam czasu, kupuję śniadanie po drodze do pracy. Wychodzę z domu nie później niż o 8:30.

Olivia: praca

I’m in the office at 9:30. I always start my day with checking my emails. Three times a week we have a staff meeting at 10:30. By 11 a.m. I’m ready for my second coffee and lunch. I always go out for lunch — I never pack lunch or buy it at the office cafeteria. I don’t like the food there and I never have time to pack my own lunch. I usually go to one of the restaurants near the office that offer lunch deals.

W biurze jestem o 9:30. Zawsze zaczynam dzień od sprawdzenia maili. Trzy razy w tygodniu mamy zebranie ogólne o 10:30. O 11 jestem gotowa na moją drugą kawę i lunch. Zawsze wychodzę na lunch – nigdy nie pakuję sobie lunchu ani nie kupuję na biurowej stołówce. Nie smakuje mi jedzenie tam, a nie mam czasu, żeby pakować sobie swój lunch. Zazwyczaj wychodzę do jednej z restauracji w pobliżu biura, które oferują lunche.

Olivia: wieczór

I finish work at 5 p.m. I’m home half an hour later. I have dinner at around 6:30 or 7 p.m. If I don’t feel like cooking, I order in. I always eat my dinner in front of the TV. In the evenings I usually either go to the gym or for a walk. I try to exercise every day. I never eat before going to bed, unless I’m really hungry! Before going to sleep, I read a book for about half an hour. I try to avoid computers and cell phones right before bedtime because blue light makes falling asleep a lot more difficult. I usually go to sleep at 11:30 p.m. on a weekday. On the weekends I sometimes stay up late, but only if I go out with my friends.

Kończę pracę o 17:00. W domu jestem pół godziny później. Jem obiad około 18:30 czy też 19:00. Jeśli nie chce mi się gotować, zamawiam jedzenie. Zawsze jem obiad przed telewizorem. Wieczorami zazwyczaj albo chodzę na siłownię, albo idę na spacer. Staram się ćwiczyć codziennie. Nigdy nie jem przed pójściem do spać, chyba że jestem bardzo głodna! Przed pójściem spać, czytam książkę przez około pół godziny. Staram się unikać komputerów i telefonów komórkowych przed porą snu ponieważ niebieskie światło powoduje, że jest trudniej zasnąć. Zazwyczaj chodzę spać o 11:30 w dni powszednie. W weekendy czasem kładę się spać później, ale tylko jeśli wychodzę ze znajomymi.

Opis dnia po angielsku: jakiego czasu użyć

Do opisywania naszego dnia po angielsku użyjemy czasu Present Simple.

Opis dnia po angielsku: Alex

Alex: poranek

I start my day at 7 a.m. when my mother wakes me up. I go to the kitchen to drink a glass of orange juice. Then, I go to the bathroom to brush my teeth and take a shower. After that, I get dressed. I usually have breakfast at about 7:45. I always have cereal for breakfast. I leave the house at 8:05 and go to school. It takes about 20 minutes by car to get to the school. My mother drives me to school every day — the school is close to her work. I stay at school until 4 p.m. Then, I take the bus home.

Rozpoczynam dzień o 7 rano, gdy budzi mnie moja mama. Idę do kuchni wypić szklankę soku pomarańczowego. Potem, idę do łazienki umyć zęby i wziąć prysznic. Po tym, ubieram się. Zazwyczaj jem śniadanie około 7:45. Zawsze jem płatki śniadaniowe na śniadanie. Wychodzę z domu o 8:05 i jadę do szkoły. Dojazd do szkoły samochodem zajmuje około 20 minut. Moja mama wozi mnie do szkoły codziennie – szkoła jest blisko jej pracy. Zostaję w szkole do 16:00. Następnie, wracam autobusem do domu.

Alex: popołudnie i wieczór

At home, there’s always a snack waiting for me in the fridge. It’s usually some fruit. My mother comes home an hour later, at 5 p.m. and she starts preparing dinner. We always eat dinner together as a family with both my parents and my little sister. I start doing my homework around 7 p.m. If I don’t have any homework, my parents let me watch TV. At 9 p.m. I have a small snack and then, I start preparing for the next day. I pack my backpack and check if I have everything I need. Once I have everything, I can relax and read a little bit. I usually fall asleep about 11 p.m.

W domu zawsze czeka na mnie przekąska w lodówce. To zazwyczaj jakiś owoc. Moja mama wraca do domu godzinę później, o 17:00, i zaczyna przygotowywać obiad. Zawsze jemy obiad razem, rodzinnie z moimi rodzicami i moją młodszą siostrą. Lekcje zaczynam odrabiać około 19:00. Jeśli nie mam pracy domowej, rodzice pozwalają mi oglądać telewizję. O 21:00 przekąszam coś, a potem zaczynam się przygotowywać do kolejnego dnia. Pakuję plecak i sprawdzam czy mam wszystko, czego potrzebuję. Gdy jestem pewna, że wszystko mam mogę się zrelaksować i trochę poczytać. Zazwyczaj zasypiam około 23:00.

Opis dnia po angielsku: Liam

Liam: poranek

I wake up every morning at the crack of dawn. I’m definitely an early bird! After getting out of bed, I immediately go to the bathroom, splash some cold water on my face and quickly brush my teeth. Then, I throw on some sweatpants and a T-shirt. Then I go to the kitchen where I make myself a protein shake. I drink it quickly and go for my morning run. I run about 10 kilometers every day, rain or shine. When I come back home it’s time to get ready for work. I take a shower, brush my teeth again and dry my hair. I get dressed in a suit and go to the kitchen. I make myself a cup of coffee and grab a croissant that I’ll eat on the way to work. I’m out the door at 8 sharp, no exceptions.

Budzę się codziennie o świcie. Zdecydowanie ranny ze mnie ptaszek! Po wstaniu z łóżka, natychmiast idę do łazienki, pluskam twarz zimną wodą i szybko myję zęby. Następnie, zakładam dresy i T-shirt. Potem idę do kuchni, gdzie przygotowuję sobie koktajl proteinowy. Wypijam go szybko i idę na poranne bieganie Codziennie przebiegam około 10 kilometrów, niezależnie od pogody. Gdy wracam do domu, czas zacząć przygotowywać się do pracy. Biorę prysznic, ponownie myję zęby i suszę włosy. Ubieram się w garnitur i idę do kuchni. Zaparzam sobie filiżankę kawy i biorę ze sobą croissanta, którego zjem po drodze do pracy. Dokładnie o ósmej wychodzę z domu, bez wyjątków.

Liam: praca

I work for an investment bank, so my job is pretty demanding. I’m in and out of meetings all day, often till late night hours. Part of my job is not only going to lunches and dinners with clients, but also participating in different events. I can’t remember a day when I got back home before 9 p.m. Once I’m home, I check my personal email, go through the mail, pay any bills that need to be paid and go straight to bed. I try to get at least 6 hours of sleep every night.

Pracuję dla banku inwestycyjnego, więc moja praca jest dość wymagająca. Cały dzień biegam po spotkaniach, często do późnych godzin. Częścią mojej pracy jest nie tylko chodzenie na lunche i obiady z klientami, ale także branie udział w różnych wydarzeniach. Nie pamiętam kiedy ostatnio wróciłem do domu przed dziewiątą. Gdy już jestem w domu, sprawdzam swoją prywatną pocztę, opłacam rachunki i idę prosto do łóżka. Staram się spać co najmniej 6 godzin każdej nocy.

Opis obrazka po angielsku

Popularnym zadaniem podczas nauki języka jest opis obrazka. Sprawdź jak opisywać obrazki w naszym artykule opis obrazka po angielsku.