Press "Enter" to skip to content

SILNIKI SPALINOWE RODZAJE, BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW Wspornik silnika górny Silniki: 4HV-4HU Łącznik reakcyjny dolny 1 11 ± 1,2 3 33 ± 4,6 2 10 ± 2,3 4 30 ± 9 5 15 ± 1,8 Wspornik silnika środkowy

Budowa i zasada działania

Wyłącznik różnicowoprądowy oznaczany powszechnie ogólnym symbolem RCD (ang. Residual Current protective Device) jest łącznikiem zabezpieczeniowym, przystosowanym do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczonym do włączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodującym otwarcie zestyków, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość w warunkach uszkodzeniowych.
Wyłącznik różnicowoprądowy stosowany w instalacjach elektrycznych do ochrony przed porażeniem elektrycznym, powinien zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego napięcia dotykowego na częściach przewodzących dostępnych, znajdujących się w mieszkaniach i pomieszczeniach budownictwa publicznego oraz w wielu obiektach budownictwa przemysłowego.
Wyłączniki różnicowoprądowe są zdolne do wykrywania bardzo małych prądów doziemnych, co ma szczególne znaczenie w ochronie przed porażeniem elektrycznym.
Wyłączniki różnicowoprądowe stosowane w instalacjach elektrycznych, powinny być:

a) łącznikami izolacyjnymi (w stanie otwarcia zapewniać bezpieczną przerwę izolacyjną),
b) urządzeniami wyposażonymi w napęd ręczny umożliwiający zamykanie i otwieranie wyłącznika,
c) urządzeniami wyposażonymi w widoczne wskaźniki – otwarcia i zamknięcia wyłącznika,
d) urządzeniami klasy ochronności II,
e) urządzeniami o stopniu ochrony obudowy co najmniej IP 2X,
f) urządzeniami wyposażonymi w człon kontrolny (T), umożliwiający sprawdzenie ich zdolności wyłączalnej.

2. Podział wyłączników różnicowoprądowych

Obecnie istnieje wiele następujących rozwiązań konstrukcyjnych wyłączników różnicowoprądowych:
2.1. Z uwagi na zasadę działania wyłączniki różnicowoprądowe dzieli się na:

1) wyłączniki o działaniu bezpośrednim, w których wyzwalacz pobudzany jest jedynie prądem różnicowym, bez konieczności obecności napięcia w sieci;
2) wyłączniki o działaniu pośrednim, w których zastosowano specjalny wzmacniacz prądowy zapewniający odpowiednio dużą moc potrzebną do zadziałania wyzwalacza wyłącznika.

Wyłączniki o działaniu bezpośrednim są stosowane powszechnie w Europie, natomiast o działaniu pośrednim w USA i w Kanadzie.

2.2. Ze względu na możliwość wyłączania prądów zwarciowych wyłączniki różnicowoprądowe dzieli się na dwie grupy:

1) RCCB – wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych – wymagające z reguły dobezpieczenia. Informacja o dobezpieczeniu powinna być umieszczona na obudowie wyłącznika;
2) RCBO – wyłączniki różnicowoprądowe z wyzwalaczami nadprądowymi – są wyposażone, podobnie jak wyłączniki instalacyjne, w wyzwalacze nadprądowe (przeciążeniowe i zwarciowe) o charakterystykach typu B, C.
Charakteryzują się, w porównaniu do wyłączników typu RCCB, dłuższymi czasami zadziałania oraz bardziej złożoną, tym samym bardziej zawodną konstrukcją.

2.3. Z uwagi na kształt przebiegu prądu różnicowego wyłączniki różnicowoprądowe dzieli się wyłączniki o wyzwalaniu:

1) typu AC – przystosowane do działania wyłącznie przy prądzie przemiennym sinusoidalnym (na ogół 50/60 Hz);
2) typu A – przystosowane do działania przy prądzie przemiennym sinusoidalnym, jak również przy prądzie pulsującym stałym ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA;
3) typu B – przystosowane do działania przy prądzie przemiennym sinusoidalnym, przy prądzie pulsującym stałym ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA oraz przy prądzie stałym o niewielkim tętnieniu niezależnie od biegunowości.

2.4. Ze względu na czas działania rozróżnia się:

a) wyłączniki różnicowoprądowe bezzwłoczne,
b) wyłączniki zwłoczne (selektywne) typu S, do układów wymagających selektywności.

2.5. Ze względu na pełnioną funkcję w instalacjach elektrycznych urządzenia różnicowoprądowe dzieli się na:

1) urządzenia różnicowoprądowe, które obok wyłączników nadprądowych (dobranych do chronionego obwodu) zapewniają w ochronie przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania, w przypadku zwarć doziemnych L-PE;
2) urządzenia różnicowoprądowe wysokoczułe (o IΔn ≤ 30 mA) uzupełniające ochronę podstawową;
3) urządzenia różnicowoprądowe selektywne (o IΔn ≤ 500 mA) przeznaczone do ochrony instalacji elektrycznej przed pożarem wywołanym przepływem prądu upływowego do ziemi, w skutek uszkodzenia lub pogarszającego się stanu izolacji oprzewodowania lub wyposażenia instalacji.

Wyłączniki różnicowoprądowe nie są przewidziane do pełnienia funkcji zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń. Nie reagują także na prądy zwarciowe lub uszkodzeniowe płynące w przewodach czynnych (przy zwarciu międzyprzewodowym). Dopiero przy prądach przekraczających 6 – krotnie wartość znamionowego prądu obciążenia (6 In), możliwe jest zadziałanie wyłącznika spowodowane dopuszczalną niesymetrią budowy przekładnika różnicowego sumującego.
Z tego względu zaleca się, aby w każdym obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym, stosować również urządzenia przetężeniowe. Wymaganie to nie dotyczy, np. wyłączników różnicowoprądowych z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym.

3. Budowa i zasada działania wyłączników różnicowoprądowych

3.1. Podstawowe elementy wyłącznika różnicowoprądowego o wyzwalaniu typu AC
W konstrukcji wyłącznika różnicowoprądowego wyróżnia się następujące podstawowe elementy:

– przekładnik prądowy sumujący (różnicowy),
– wyzwalacz różnicowy,
– zamek wyłącznika oraz
– układ kontrolny z przyciskiem „T” do sprawdzania zdolności wyłączalnej.

3.1.1. Przekładnik prądowy sumujący
Przekładnik prądowy sumujący (Ferrantiego)jest podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego. Składa się z rdzenia toroidalnego o dobrych własnościach magnetycznych (dobrą przenikalnością magnetyczną, tj. stosunkiem indukcji magnetycznej do natężenia wzbudzającego pola magnetycznego).
Na rdzeniu przekładnika nawinięte jest uzwojenie wtórne, do którego przyłączony jest obwód wyzwalacza różnicowego (2).
Zadaniem przekładnika prądowego sumującego jest porównanie prądów płynących w przewodach czynnych L i N przechodzących przez przekładnik.
Układ pomiarowy reaguje na różnice pomiędzy strumieniami magnetycznymi wywołanymi przepływającymi prądami w przewodach fazowych i neutralnym, przy czym wypadkowy strumień magnetyczny płynący w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego wynosi zero (Φ = 0).
Na rysunku 1. przedstawiono budowę i zasadę działania wyłącznika różnicowoprądowego czterobiegunowego trójfazowego o działaniu niezależnym od napięcia sieci.

Rys. 1. Budowa i zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego
Oznaczenia: 1 – przekładnik prądowy sumujący, 2 – przekaźnik (wyzwalacz) różnicowoprądowy,
3 – zamek wyłącznika, 4 – część przewodząca dostępna odbiornika, T – przycisk układu kontrolnego, Rd– rezystor ograniczający zmodelowany prąd zwarcia, 1-2, 3-4, 5-6 – kolejne oznaczenia
biegunów głównych wyłącznika, 7N – 8N – oznaczenie bieguna neutralnego.

W warunkach pracy niezakłóconej prądy płynące w przewodach czynnych urządzenia prądu przemiennego sinusoidalnego indukują w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego strumienie elektromagnetyczne, których wielkość odpowiada natężeniom prądu. Jeżeli stan izolacji obwodu jest dobry, to prąd różnicowy, o wartości chwilowej równej sumie geometrycznej wartości chwilowych prądów płynących w przewodach przechodzących przez przekładnik prądowy sumujący, jest równy zeru:

W razie uszkodzenia izolacji i wystąpienia w chronionym obwodzie prądu różnicowego IΔ, płynącego do przewodu ochronnego PE lub do części przewodzącej dostępnej, jest zakłócona symetria prądów w przewodach czynnych, (L1,L2,L3,N) przechodzących przez przekładnik.
W wyniku powstałej asymetrii, w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego pojawia się strumień elektromagnetyczny oraz prąd w obwodzie wtórnym przekładnika. Prąd ten wytwarza pole elektromagnetyczne, które przy odpowiedniej biegunowości osłabia pole magnetyczne magnesu trwałego, co powoduje zadziałanie wyzwalacza różnicowego i otwarcie zestyków wyłącznika zainstalowanego w przewodach L i N.
Aby w przypadku uszkodzenia izolacji w odbiorniku z metalową obudową mogło dojść do zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego w określonym czasie, to musi być spełniony warunek przyłączenia wszystkich części przewodzących dostępnych instalacji:

a) w układzie TN – do bezpośrednio uziemionego punktu układu sieci, za pomocą przewodów ochronnych (PE lub PEN),
b) w układach TT i IT – do uziemienia ochronnego (RA).

Rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego powinien być:

Spełnienie tego wymagania, przy poprawnym doborze wyłącznika różnicowoprądowego, zapewnia jego działanie tylko przy powstaniu uszkodzenia w instalacji, a zapobiega zbędnemu działaniu powodowanemu przez upływowe prądy robocze.

3.1.2. Wyzwalacz różnicowy
Podstawowym elementem obwodu wyzwalającego wyłącznika różnicowoprądowego jest wyzwalacz różnicowy, przyłączony do uzwojenia wtórnego przekładnika sumującego. Wyzwalacze mogą być spolaryzowane, działające tylko przy określonej biegunowości prądu (Rys. 2) i niespolaryzowane, których działanie jest niezależne od biegunowości prądu (Rys. 3).
Wyzwalacze spolaryzowane i niespolaryzowane składają się:

z magnesu trwałego, na którym umieszczone jest uzwojenie połączone z obwodem wtórnym przekładnika sumującego bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiedniego układu elektronicznego oraz
ruchomej zwory., która przyciągnięta do jarzma przez układ napędowy podczas zamykania wyłącznika, przetrzymywana jest polem magnetycznym wytworzonym przez magnes trwały. Zwolnienie zwory wyzwalacza różnicowego i otwarcie zestyków wyłącznika następuje po wystąpieniu prądu różnicowego, redukującego natężenie pola magnetycznego magnesu trwałego.

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC i A są w większości wyłącznikami o wyzwalaniu bezpośrednim, wyposażone w wyzwalacz elektromechaniczny o opadającej zworze.

3.1.2.1. Wyzwalacz różnicowy spolaryzowany
W warunkach normalnej pracy, podczas zamykania wyłącznika, ruchoma zwora 5 (Rys. 2) została przyciągnięta do kolumn magnetowodu 4 i utrzymywana w tym położeniu przez magnes trwały 1.
Strumień magnetyczny wytwarzany przez magnes trwały (oznaczony czarną linią na rysunku 2) przechodzi w znacznej części przez dwie szczeliny robocze i zworę wytwarzając siłę przyciągania, a w niewielkiej części – przez bocznik magnetyczny 2.
Jeżeli w uzwojeniu wyzwalacza 3 pojawi się dostatecznie duży prąd różnicowy, to wytworzony w nim strumień magnetyczny (oznaczony linią zieloną na rysunku 2) wpływa na strumień magnesu trwałego w szczelinach roboczych. Nawet niewielkie jego osłabienie spowoduje, że sprężyna zwrotna odciągnie zworę.
Bocznik magnetyczny 2 zamyka drogę strumienia magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie różnicowe 3 i zapobiega domagnesowaniu magnesu trwałego 1, kiedy zwora jest odciągnięta.
Początkowy kierunek prądu wzbudzającego wyzwalacz spolaryzowany wpływa na sposób jego działania, a w szczególności na wartość czasu wyzwalania. Jeżeli kierunek prądu różnicowego przemiennego jest niekorzystny, to czas wyzwalania jest stosunkowo większy (średnio o 5 ms) O tyle wzrasta czas własny przy otwieraniu i czas wyłączania wyłącznika różnicowoprądowego.
Wyłącznik z wyzwalaczem spolaryzowanym ma większy o 2,5 ms średni czas wyłączania i większy o 10 ms rozrzut wartości czasu wyłączania niż wyłącznik z równoważnym wyzwalaczem niespolaryzowanym.
Budowę i zasadę działania wyzwalacza różnicowego spolaryzowanego przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Wyzwalacz różnicowy spolaryzowany
Oznaczenia: 1 -magnes trwały, 2 – bocznik magnetyczny, 3 – uzwojenie wyzwalacza,
4 – kolumna, 5 – zwora, 6 – sprężyna zwrotna.

Wyzwalacz spolaryzowany charakteryzuje się tym, że kierunek prądu wzbudzającego wpływa na sposób jego działania, a początkowy kierunek prądu wyzwalającego – na wartość czasu wyzwalania.

3.1.2.2. Wyzwalacz różnicowy niespolaryzowany
W warunkach normalnej pracy, podczas zamykania wyłącznika różnicowoprądowego, ruchoma zwora 4 została przyciągnięta do jarzma 1 i utrzymywana w tym położeniu przez magnes trwały 2 (Rys. 3a).
Przebieg wyzwalania wyzwalacza niespolaryzowanego nie zależy od kierunku prądu w uzwojeniu wyzwalacza ani kierunku przepływu strumienia magnetycznego w jarzmie (Rys. 3b).
Strumień magnetyczny wytwarzany przez prąd różnicowy zadziałania, płynący w uzwojeniu wyzwalacza, nie przepływa przez szczeliny robocze, lecz nasyca przewężenia jarzma, których przenikalność magnetyczna i przewodność magnetyczna zmniejszają się w takim stopniu, że blokowana jest wcześniejsza droga strumienia magnesu trwałego zamykająca się przez szczeliny robocze (Rys. 3b), wobec czego zwora odpada.
Budowę i zasadę działania wyzwalacza różnicowego niespolaryzowanego przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Wyzwalacz różnicowy niespolaryzowany
Oznaczenia: a) w stanie normalnej pracy, b) przy wystąpieniu prądu różnicowego,
1 – jarzmo rdzenia, 2 – magnes trwały, 3 – uzwojenie wyzwalacza, 4 – zwora, 5 – sprężyna zwrotna,
6 – strumień wytwarzany przez uzwojenie, 7 – strumień magnesu trwałego

Wyzwalacz niespolaryzowany charakteryzuje się tym, że przebieg zjawisk nie zależy kierunku prądu w uzwojeniu wyzwalacza ani przepływu strumienia magnetycznego w jarzmie.
W wyłącznikach różnicowoprądowych o działaniu pośrednim stosuje się specjalne wzmacniacze prądowe, których zadaniem jest zapewnienie odpowiednio dużej mocy potrzebnej do zadziałania wyzwalacza wyłącznika. Umożliwia to stosowanie przekładników prądowych sumujących, zbudowanych z materiałów o gorszych parametrach magnetycznych. Wyłączniki takie nie mogą jednak działać w warunkach znacznych wahań lub zaników napięcia oraz przerwy w obwodzie zasilania wzmacniacza.

3.1.3. Układ kontrolny
Do sprawdzenia technicznej sprawności członu wyzwalającego wyłącznika (jego zdolności wyłączalnej) służy układ kontrolny, modelujący uszkodzenie obwodu, składający się z przycisku kontrolnego T i rezystora Rd ograniczającego wartość zamodelowanego prądu upływowego do wartości nieznacznie przekraczających wartość prądu pobudzenia przekaźnika różnicowoprądowego. W rzeczywistości zmodelowany prąd różnicowy może być kilkakrotnie większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika IΔn.

3.2. Budowa i zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego o wyzwalaniu typu B
Wyłącznik różnicowoprądowy o wyzwalaniu typu B składa się:

a) z przekładnika prądowego sumującego TR1, reagującego na prądy przemienne sinusoidalne (na ogół 50/60 Hz) i na prądy pulsujące stałe ze składową stałą nieprzekraczającą 6 mA (jak w wyłączniku o wyzwalaniu typu A) oraz
b) przekładnika prądowego sumującego TR2 wraz ze specjalnym układem w członie EW, przeznaczonego do wykrywania prądów stałych o niewielkim tętnieniu niezależnie od biegunowości.
c) układu kontrolnego opisanego (pkt.3.1.3).

Przykład budowy i zasady działania wyłącznika różnicowoprądowego o wyzwalaniu typu B przedstawia rysunek 4.


Rys. 4. Budowa i zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego o wyzwalaniu typu B.

Oznaczenia: T – przycisk kontrolny „TEST”; RT– rezystor ograniczający zmodelowany prąd zwarcia;
TR1– pierwszy przekładnik prądowy sumujący, reagujący na prądy przemienne i jednokierunkowe
pulsujące; TR2– drugi przekładnik prądowy sumujący z układem EW zależnym od napięcia sieci,
wykrywającym prądy stałe o niewielkim tętnieniu;. 1-2, 3-4, 5-6 – kolejne oznaczenia biegunów
głównych wyłącznika; 7N – 8N – oznaczenie bieguna neutralnego.

Rozłączanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach trójfazowych – powinno być pełnobiegunowe, czyli jednoczesne dla wszystkich biegunów L – z wyjątkiem neutralnego N. Jeżeli biegun neutralny jest wyposażony w zestyk rozłączalny, to:

a) rozłączanie przewodu neutralnego nie powinno następować wcześniej niż przewodów liniowych, natomiast
b) włączanie przewodu neutralnego powinno następować jednocześnie lub wcześniej niż przewodów liniowych.

4. Niezawodność wyłączników różnicowoprądowych

Od pierwszych lat stosowania wyłączników różnicowoprądowych kwestia ich niezawodności była przedmiotem powszechnego zainteresowania producentów, projektantów i użytkowników. Była uznawana za problem o szczególnym znaczeniu.
Pojęcie niezawodności wyłącznika różnicowoprądowego oznacza jego zdolność do poprawnego wypełniania żądanych funkcji ochronnych, przy zachowaniu przypisanych parametrów technicznych oraz spełniania wymagań użytkowych w określonych warunkach eksploatacyjnych i środowiskowych.
Podstawową miarą niezawodności wyłącznika różnicowoprądowego jest czas jego poprawnej pracy, czyli czas, jaki upływa od rozpoczęcia użytkowania nowego wyłącznika do czasu pierwszej stwierdzonej niesprawności technicznej.
Pogłębione badania wyłączników w miejscu ich zainstalowania, czyli w rzeczywistych warunkach użytkowania, prowadzone od kilkudziesięciu lat w wielu krajach świata, były impulsem do doskonalenia konstrukcji i technologii produkcji wyłączników, do nowego spojrzenia na zasady ich stosowania i użytkowania.
Postęp technologiczny, a także rosnąca kultura techniczna użytkowników sprawiają, że wymagania co do niezawodności wyłączników różnicowoprądowych stale rosną.
Wyłączniki różnicowoprądowe są urządzeniami o szerokich właściwościach ochronnych i skomplikowanej budowie. Przewyższają pod tym względem wyłączniki nadprądowe i bezpieczniki, ale są bardziej od nich zawodne i wrażliwe na różnorodne zakłócenia powstające w chronionych obwodach.
Sprawia to, że mogą zbędnie wyzwalać, naruszając ciągłość pracy chronionych obwodów i zasilanych urządzeń. Od wyłączników różnicowoprądowych wymaga się jak najmniejszej intensywności zarówno działań brakujących, jak i zadziałań zbędnych.
Przeprowadzone w wielu krajach w Europie oraz w Japonii i Stanach Zjednoczonych badania zawodności wyłączników różnicowoprądowych wykazały, że w zależności od środowiska pracy wyłącznika, jego konstrukcji a także czasu użytkowania, liczba niesprawnych wyłączników zawiera się od 2 do 20 %.
Niesprawne wyłączniki wykazują najczęściej nadmierny rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania. Jest to niewątpliwie sygnał dla użytkowników wyłączników różnicowoprądowych, aby maksymalnie zwiększyć częstość kontroli okresowych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie, przeprowadzać kontrole codzienne, co najmniej przez sprawdzenie jego zdolności wyłączalnej.
Ze względu na dużą zawodność wyłączników różnicowoprądowych oraz brak możliwości reagowania na prądy zwarciowe międzyfazowe (międzyprzewodowe), zaleca się stosowanie w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi wyłączników nadprądowych (w układzie TN) lub innych tego typu wyłączników różnicowopradowych (w układzie TT). W tych przypadkach należy uzyskać wymaganą impedancję pętli zwarciowej Zs i rezystancję uziemienia ochronnego RA.

Tablica 1. Największa dopuszczalna rezystancja uziemienia ochronnego RA i przewodu ochronnego
łączącego uziom z częścią przewodzącą dostępną

Rezystancja uziemienia ochronnego musi spełniać warunek:

gdzie:
RA – rezystancja uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych w układzie TT, w Ω,
Ia prąd powodujący zadziałanie urządzenia ochronnego, w A,
(w przypadku RCD uwzględnia się IΔn – znamionowy różnicowy prąd zadziałania),
UL– napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w V.

Zbędne zadziałania wyłączników różnicowoprądowych:
Zjawisko zbędnych zadziałań wyłączników różnicowoprądowych jest znane przede wszystkim ich użytkownikom i wykonawcom instalacji elektrycznych. Do głównych przyczyn zbędnych zadziałań należy zaliczyć:

1) błędy popełnione na etapie wykonawstwa i odbioru instalacji, na przykład:

a) połączenie przewodu neutralnego (N) bezpośrednio z przewodem ochronnym (PE) lub uziemieniem,
b) połączenie przewodu neutralnego chronionego obwodu z przewodami neutralnymi innych chronionych obwodów;

2) nie przekraczający wartości dopuszczalnej, ustalony prąd różnicowy chronionego obwodu. Przyczyną jest najczęściej wadliwość wyłącznika, którego rzeczywisty prąd zadziałania jest mniejszy niż połowa znamionowego różnicowego prądu zadziałania (0,5·IΔn) lub nieprawidłowo dobrany wyłącznik różnicowoprądowy;
3) przejściowy prąd różnicowy chronionego obwodu. Zdarza się to przy włączaniu grupy obwodów odbiorczych wykazujących znaczne pojemności doziemne, np. filtry przeciwzakłóceniowe, zbyt długie trasy przewodów ułożonych w metalowych rurach ochronnych lub na korytkach albo przewodów ekranowanych;
4) przepięcia i towarzyszący im przejściowy prąd różnicowy. Przyczyną mogą być przepięcia w sieci pochodzenia atmosferycznego albo łączeniowego oraz brak koordynacji zabezpieczeń różnicowoprądowych z ogranicznikami przepięć w instalacji. Zbędne zadziałania mogą wystąpić podczas odprowadzania prądu udarowego lub zwiększonej upływności ograniczników warystorowych (np. w skutek starzenia) lub wywołane przepływem prądu następczego odgromników (ograniczników przepięć klasy I). Zbędne zadziałania RCD zostaną w tym przypadku wyeliminowane, jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy będzie zainstalowany w układzie TN-S za drugim stopniem ochrony (Rys.5).

Rys. 5. Przykład usytuowania wyłącznika różnicowoprądowego w wielostopniowej ochronie przeciwprzepięciowej

Zbędne zadziałania wyłączników różnicowoprądowych można wyeliminować np. przez usunięcie ich z obwodów zasilających, w których stosowanie RCD nie jest wymagane ze względu na funkcje ochronne. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych jest niezalecane lub zakazane w niektórych instalacjach elektrycznych, w których ze względu na zagrożenie życia, ciągłość zasilania powinna być bezwzględnie zachowana. Do takich instalacji należą:

a) urządzenia elektromedyczne monitorujące i podtrzymujące podstawowe funkcje życiowe, systemy komputerowe szpitali,
b) urządzenia sygnalizacji pożaru, włamania, nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia kontroli dostępu, systemy łączności,
c) systemy łączności,
d) systemy komputerowe policji i centralnych instytucji administracyjnych,
e) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego,
f) urządzenia oświetlenia awaryjnego.

Niewskazane jest również stosowanie wyłączników różnicowoprądowych (ze względu na zbędne zadziałania) dla urządzeń, dla których wystarczającą skuteczność ochrony przed porażeniem elektrycznym można zapewnić innymi środkami ochronnymi.

SILNIKI SPALINOWE RODZAJE, BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

3 SILNIK SPALINOWY Silnik wykorzystujący sprężanie i rozprężanie czynnika termodynamicznego do wytworzenia momentu obrotowego lub siły. Sprężany jest gaz “zimny”, a rozprężany “gorący”. Do sprężenia gazu zimnego zużywana jest mniejsza ilość energii mechanicznej niż uzyskuje się z rozprężania. Z tego powodu energia uzyskana z rozprężania zużywana jest do sprężania gazu i do napędu dowolnej maszyny. Gorący gaz uzyskuje się w wyniku spalenia paliwa, stąd nazwa: silnik spalinowy.

4 SILNIKI – PODZIAŁ z punktu widzenia cyklu pracy: dwusuwowe czterosuwowe z punktu widzenia sposobu zapłonu mieszanki: o zapłonie iskrowym o zaspłonie samoczynnym z punktu widzenia budowy: z tłokiem wykonującym ruch posuwisto-zwrotny z tłokiem wykonującym ruch obrotowy

5 SILNIK CZTEROSUWOWY Silnik spalinowy o spalaniu wewnętrznym wykorzystywany w samochodach, ciężarówkach, motocyklach oraz wielu innych maszynach. Nazwa odnosi się do czterech faz działania: wpływu powietrza lub mieszanki paliwowej, sprężenia, pracy, wydmuchu spalin. Cykl obejmuje dwa okrążenia wału korbowego przypadające na jeden cykl pracy, czyli silnik czterosuwowy to silnik, którego tłok wykonuje cztery ruchy posuwisto-zwrotne w jednym cyklu roboczym.

6 SILNIK CZTEROSUWOWY Zasada czterech suwów funkcjonalnych silnika jest uważana na całym świecie za najbardziej użyteczną. Ssanie-sprężanie-zapłonpraca-wydech. Mimo, że taktów jest pięć to silniki te nazywają się – czterosuwowe. Bierze się to z tąd, że dla funkcjonowania silnika najważniejsze są suwy – czyli te elementy działania, w których następuje przemieszczanie się tłoka. Natomiast zapłon to tylko ułamek sekundy, w którym zostaje zapalona mieszanka paliwowo-powietrzna znajdująca się w komorze spalania.

7 BUDOWA SILNIKA CZTEROSUWOWEGO

8 ELEMENTY SILNIKA Tłoki – to serce silnika. Wraz z głowicą cylindra i jego ściankami zamyka komorę spalania. Jego zadaniem jest zmiana, w czasie procesu spalania, mieszanki paliwowo-powietrznej w siłę powodującą obracanie silnika. Korbowody – Jego obecność umożliwia w konwencjonalnym silniku przemianę ruchu posuwiście zwrotnego w obrotowy. Wałek rozrządu – To właśnie on reguluje czasy otwarcia i zamknięcia zaworów do cylindrów, pokonując przy tym ogromne opory ze strony sprężyn zaworów. Zawory – w górze cylindra silnika czterosuwowego, czyli w głowicy, znajdują się co najmniej dwa otwory. Służą one do zaopatrzenia silnika w mieszankę paliwowo-powietrzną oraz do opróżnienia gazów. Blok silnika – jest odpowiedzialny za utrzymanie wszystkiego razem w całości. Dźwiga wał korbowy, umożliwia powstawanie ogromnego ciśnienia w komorze spalania i udziela wsparcia większości agregatów pomocniczych. Koło zamachowe – okrągła tarcza z żeliwa, ale niezwykle ważna. Sprawia, że silnik pracuje płynnie, a w przypadku silników jedno cylindrowych umożliwia powtarzanie cykli. Głowica cylindra – część w silniku spalinowym zamykająca cylinder.

9 ZASADA DZIAŁANIA

10 ZASADA DZIAŁANIA – SUW SSANIA (1) Tłok przesuwa się w dół z górnego martwego położenia do dolnego martwego punktu wytwarzając we wnętrzu cylindra podciśnienie. W tym czasie zawór ssawny jest otwarty, dzięki temu z kanału dolotowego, znajdującego się za zamykającym go zaworem ssącym, wciągnięta zostaje z układu dolotowego silnika (gaźnik, wtrysk jedno- lub wielopunktowy) mieszanka paliwowo-powietrzna (lub w przypadku wtrysku bezpośredniego zostaje zassane samo świeże powietrze, np. silniki typu FSI lub Diesla). Trafia ona do wnętrza cylindra pomiędzy tłok a głowicę cylindra. Kiedy tylko tłok przekracza DMP, zawór ssący zostaje zamknięty.

11 ZASADA DZIAŁANIA – SUW SPRĘŻANIA (2) Tłok przemieszcza się w górę cylindra ściskając (sprężając) mieszankę paliwowo-powietrzną. Oba zawory (ssawny i wydechowy) są zamknięte. Sprężanie następuje pod znacznym ciśnieniem do (zwykle) mniej więcej jednej dziesiątej początkowej objętości mieszanki. Ale zanim osiągnie minimalną objętość (na 1-2 milimetry lub inaczej na ok. 5 stopni obrotu wału korbowego, zanim tłok osiągnie GMP), następuje zapłon. Celem jest doprowadzenie do spalenia całej mieszanki w chwili, gdy tłok przekroczył GMP i może zostać odepchnięty przez rozprężające się gazy spalinowe rozpoczynające suw pracy.

12 ZASADA DZIAŁANIA – SUW PRACY (ROZPRĘŻANIA) (3) Przed osiągnięciem GMP w silnikach wysokoprężnych i tych z elektronicznym, bezpośrednim wtryskiem paliwa lekkiego następuje wtrysk paliwa i zapłon samoczynny lub wymuszony iskrą. Oba zawory (ssawny i wydechowy) są zamknięte. Tłok zostaje odepchnięty z dużą siłą, gdyż we wnętrzu komory spalania po zapłonie powstaje ciśnienie o wartości do 100 barów. Takie siły muszą być przeniesione z denka tłoka przez korbowód na wał korbowy. Wymusza to ruch tłoka do DMP. Z tego jednego suwu pracy silnik musi uzyskać wystarczającą energię, by zrealizować pozostałe trzy suwy. Dlatego też silniki pracują tym równiej, im więcej mają cylindrów.

13 ZASADA DZIAŁANIA – SUW WYDECHU (4) Jeszcze zanim tłok osiągnie DMP, otwarty zostaje zawór wydechowy i wciąż jeszcze nie do końca rozprężone gazy spalinowe mogą opuścić cylinder przez układ wydechowy. Przemieszczający się w górę tłok aż do osiągnięcia GMP, gdy zawór wydechowy jest otwarty, wypycha z cylindra resztę gazów, a po osiągnięciu GMP następuje tzw. “wahnięcie”, czyli zamknięcie zaworu wydechowego a otwarcie zaworu ssącego i cykl rozpoczyna się od początku.

15 SILNIK DWUSUWOWY

16 SILNIK DWUSUWOWY Silnik dwusuwowy może być silnikiem o zapłonie zarówno iskrowym jak i samoczynnym. Ideą działania tych silników jest wykonywanie tylko 2 suwów tłoka na wszystkie fazy pracy silnika (ssanie, sprężanie, praca, wydech).

17 SILNIK DWUSUWOWY Ten silnik ma kilka niezaprzeczalnych zalet, do których należą: wysokie osiągi, prosta konstrukcja i niska masa. Jako rodzaj napędu został już dawno wycofany. W silnikach tych nie było miski olejowej, olej jest używany jednorazowo tzn. smaruje łożyska i tłoki, a potem jest spalany razem z paliwem.

18 BUDOWA SILNIKA DWUSUWOWEGO Budowa silnika dwusuwowego zasadniczo różni się od budowy silnika czterosuwowego. Podstawową różnicą jest brak układu rozrządu w większości silników dwusuwowych. Rolę rozrządu w silniku tym pełni tłok, który odsłania i zamyka poszczególne kanały sterując jednocześnie zarówno suwem ssania jak i wydechu. Kolejną różnicą budowy obu silników jest brak miski olejowej w silniku dwusuwowym. Łożyska wału korbowego oraz przestrzeń cylindryczna smarowane są tutaj olejem silnikowym dodawanym do paliwa. Istnieją również silniki dwusuwowe, w których olej podawany jest pod ciśnieniem. Jednak znacznie komplikuje to jego budowę a zarazem większa ciężar, co nie jest pożądane w tego rodzaju silnikach.

19 BUDOWA SILNIKA DWUSUWOWEGO

20 ZASADA DZIAŁANIA W pierwszej fazie suwu sprężania komora robocza silnika (1) jest przepłukiwana przez mieszankę paliwowo-powietrzną, która zgromadzona w przestrzeni korbowej silnika (4) napływa przez kanał międzykomorowy (3). Jednocześnie z przestrzeni roboczej usuwane są spaliny przez kanał wydechowy (2). W kolejnej fazie suwu sprężania tłok, pełniący zarazem rolę zaworów zamyka kanał wylotowy i międzykomorowy, otwierając jednocześnie kanał ssawny (6), przez który do przestrzeni korbowej silnika napływa świeża porcja mieszanki paliwowo powietrznej.

21 ZASADA DZIAŁANIA W górnej fazie ruchu tłoka tuż przed jego górnym martwym punktem następuje zapłon mieszanki i rozpoczyna się suw pracy. W suwie pracy tłok silnika poruszając się w dół w dolnej fazie odsłania zarówno przestrzeń międzykomorową oraz kanał wydechowy w wyniku czego następuje usuniecie spalin oraz przepłukanie przestrzeni roboczej silnika. Cały cykl pracy silnika dwusuwowego zaczyna się powtarzać.

22 ZADANIE DOMOWE Porównaj silnik czterosuwowy i dwusuwowy – znajdź podobieństwa i różnice Silnik Czterosuwowy Dwusuwowy Podobieństwa Różnice

23 UZUPEŁNIJ TEKST dotyczy silnika czterosuwowego Tłok porusza się do góry i wypycha do rury wylotowej. To suw. Iskra elektryczna pojawiająca się między elektrodami powoduje zapłon mieszanki. Dotyczy to suwu. Tłok porusza się w dół i mieszankę paliwowo-powietrzną do cylindra. Dotyczy to suwu. Mieszanka paliwowo-powietrzna jest do małej objętości. Dotyczy to suwu.

Pojazdy rolnicze. W rolnictwie znajdują zastosowanie następujące pojazdy:

Pojazdy rolnicze. W rolnictwie znajdują zastosowanie następujące pojazdy:

Pojazdy rolnicze W rolnictwie znajdują zastosowanie następujące pojazdy: 1. Ciągniki rolnicze współpracujące z narzędziami i maszynami rolniczymi przekazujące energię za pomocą zaczepów – polowego lub

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210618 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382239 (51) Int.Cl. F02B 53/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.04.2007

PL B1. Wärtsilä Schweiz AG,Winterthur,CH ,EP, Henri Ruch,Mettendorf,CH BUP 11/01

PL B1. Wärtsilä Schweiz AG,Winterthur,CH ,EP, Henri Ruch,Mettendorf,CH BUP 11/01

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343702 (51) Int.Cl. F02M 25/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.11.2000

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

POLSKA OPIS PATENTOWY Patent tymczasowy dodatkowy. Zgłoszono: (P ) Zgłoszenie ogłoszono:

POLSKA OPIS PATENTOWY 145 453 RZECZPOSPOLITA LUDOWA PATENTU TYMCZASOWEGO A53A fp URZĄD PATENTOWY PRL Patent tymczasowy dodatkowy Zgłoszono: 86 04 08 (P. 258866) Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono: 87 04

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1911947 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06..2006 06121891.3

SILNIK WYSOKOPRĘśNY DIESLA

SILNIK WYSOKOPRĘśNY DIESLA

SILNIK WYSOKOPRĘśNY DIESLA (V 4 26) Rys. 1. Model przedstawia przekrój cylindra czterosuwowego silnika Diesla z wtryskiem bezpośrednim. Przekrój jest wykonany wzdłuŝ płaszczyzny pionowej, przechodzącej

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO – PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO – PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

PL B BUP 10/03. Synakiewicz Jędrzej Jacek,Kwidzyn,PL WUP 02/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 10/03. Synakiewicz Jędrzej Jacek,Kwidzyn,PL WUP 02/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204724 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350598 (51) Int.Cl. F02B 25/06 (2006.01) F02B 33/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Ul. Powstańców Wielkopolskich 63 Praca Dyplomowa Temat: Pompowtryskiwacz z mechanicznym układem sterowania Wykonali: Mateusz Dąbrowski Radosław Świerczy wierczyński

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego KARTA TECHNICZNA SILNIKA PRODUCENT Zakłady Metalowe PREDOM DEZAMET ” w Nowej Dębie TYP,MODEL 051 / 50 KLASA NARODOWA 125 KATEGORIA POPULARNA 125

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych. 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników. 16

PL B1. IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL BUP 06/04

PL B1. IZOLING-AKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL BUP 06/04

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206205 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355931 (51) Int.Cl. F02B 75/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.09.2002

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 08/09. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 09/13

PL 214686 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214686 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383510 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2007.10) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183942 (21) Numer zgłoszenia: 329333 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 14.04.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych. 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników. 16 2.1.1.

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI

Silniki tłokowe. Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI

Silniki tłokowe Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Podstawowe typy silnika tłokowego ze względu na zasadę działania Silnik czterosuwowy Silnik dwusuwowy Silnik z wirującym tłokiem silnik Wankla Zasada pracy silnika

Żeby móc zacząć opowiadać trzeba przypomnieć sobie trochę podstaw z fizyki i mechaniki.

Żeby móc zacząć opowiadać trzeba przypomnieć sobie trochę podstaw z fizyki i mechaniki.

Turbo, turbina, turbosprężarka, doładowanie chyba każdy z nas przynajmniej słyszał takie pojęcia. Ci, którzy temat znają mogą sobie podarować dalsze czytanie nie będzie tu nic odkrywczego. Artykuł przeznaczony

Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona).

Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona).

Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona). Założeniem teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu jest zobrazowanie mechanizmu, który pozwala zrozumieć i

SILNIKI I URZĄDZENIA NAPĘDOWE

SILNIKI I URZĄDZENIA NAPĘDOWE

SILNIKI I URZĄDZENIA NAPĘDOWE Instruktor motorowodny PZMWiNW Ryszard Miaśkiewicz SILNIK Silnik jest maszyną energetyczną słuŝącą do zamiany jakiegokolwiek innego rodzaju energii na pracę mechaniczną. W

Konspekt lekcji autor: Jerzy Liebner

Konspekt lekcji autor: Jerzy Liebner

Konspekt lekcji -Technika Konspekt lekcji autor: Jerzy Liebner – 1 – Etap edukacyjny: Przedmiot: Czas trwania i miejsce: Wstęp: Program nauczania: gimnazjum TECHNIKA 90 min pracownia Gimnazjum im. Polskich

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.].

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.].

Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych / aut. Richard Fischer [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp 7 1. Podstawowe wiadomości o silnikach 9 1.1.

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212854 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397384 (51) Int.Cl. F02G 1/043 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania. 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33

Właściwy silnik do każdego zastosowania 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 1 13.02.2013 10:55:33 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd 2 13.02.2013 10:55:38 16936_BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP07/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP07/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211428 (21) Numer zgłoszenia: 384681 (22) Data zgłoszenia: 15.05.2007 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z o.o., Warszawa 2015. Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z o.o., Warszawa 2015. Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt okładki i wnętrza: Dariusz Litwiniec Redaktor merytoryczny: Zbigniew Otoczyński Opracowanie językowe: mgr Barbara Głuch Redakcja techniczna: Zespół Korekta: Zespół Podręcznik dopuszczony do użytku

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/06. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 11/10

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/06. CZESŁAW KOZIARSKI, Wrocław, PL WUP 11/10

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207119 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368893 (51) Int.Cl. F02B 61/04 (2006.01) B64D 33/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Silniki pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych

Podręcznik do kształcenia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych Piotr Zając Silniki pojazdów samochodowych Budowa, obsługa, diagnostyka i naprawa Kwalifikacja MG.18

SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ

SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie 35-084 Rzeszów, ul. A. Matuszczaka 7 SPECJALIZACJA BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH Z MECHATRONIKĄ Program autorski Wykonali: Budowa silników

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1640601 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.04 0442722.8

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165228 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288350 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: F02B 53/00

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, Spis treści

Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz. Wyd. 28 (dodr.). Warszawa, 2017 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 5 1.1. Dane identyfikacyjne samochodu 5 1.2. Dane techniczne samochodu

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu

Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. – prywatny Stan licznika Tel. – komórkowy Numer zlecenia Tel. – służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych Bartosz Ponczek AiR W10 ECU (Engine Control Unit) Urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika. Na podstawie informacji pobieranych

Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Klasyfikacja systemów rozrządu silników spalinowych Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Zadania układu rozrządu Układ rozrządu służy do sterowania wymianą ładunku w silniku spalinowym.

THE THERMODYNAMIC CYCLES FOR THE DOUBLE PISTONS INTERNAL COMBUSTION ENGINE OBIEGI PRACY DWUTŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

THE THERMODYNAMIC CYCLES FOR THE DOUBLE PISTONS INTERNAL COMBUSTION ENGINE OBIEGI PRACY DWUTŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

Journal of KONES Internal Combustion Engines 2002 No. 3 4 ISSN 1231 4005 THE THERMODYNAMIC CYCLES FOR THE DOUBLE PISTONS INTERNAL COMBUSTION ENGINE Adam Ciesiołkiewicz Instytut Techniki Cieplnej Politechniki

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo. Zgłoszenie ogłoszono:

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo. Zgłoszenie ogłoszono:

POLSKA KZECZPOSPOLIIA IOOOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu Zgłoszono: 83 08 18 (P. 244471) CZY i E L :Ń \ f\ U’-:-:;-du f-s-rr.tc.— r *; ;. * IIZAJ PATENTOWY PRL Pierwszeństwo Zgłoszenie

PRZYRZĄDY DO USTAWIANIA ZAPŁONU

PRZYRZĄDY DO USTAWIANIA ZAPŁONU

PRZYRZĄY O USTWINI ZPŁONU kierko@wp.pl Jednym z bardzo ważnych czynników poprawnej pracy silnika, z zapłonem iskrowym jest prawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu. I w tej prezentacji, będzie przedstawione

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (4)

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (4)

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (4) data aktualizacji: 2014.09.25 Często jako dowód przewagi technicznej silników ZS (z zapłonem samoczynnym) nad silnikami ZI (z zapłonem iskrowym) jest

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE ZESPOŁU SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW Wspornik silnika górny Silniki: 4HV-4HU Łącznik reakcyjny dolny 1 11 ± 1,2 3 33 ± 4,6 2 10 ± 2,3 4 30 ± 9 5 15 ± 1,8 Wspornik silnika środkowy

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu

Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. – prywatny Stan licznika Tel. – komórkowy Numer zlecenia Tel. – służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

DANE TECHNICZNE – SILNIK 213

DANE TECHNICZNE - SILNIK 213

DANE TECHNICZNE – SILNIK 213 16 DANE TECHNICZNE – SILNIK Typ Pojemność skokowa Suw Otwór 2-cylindrowy 4-taktowy silnik Otto, układ V 75, chłodzony płynem 1 150 cm³ 69 mm 103 mm Uszczelka 12,5:1 Sterowanie

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

1. Wykorzystanie spalinowych silników tłokowych W zależności od techniki zapłonu spalinowe silniki tłokowe dzieli się na silniki z zapłonem samoczynnym (z obiegiem Diesla, CI compression ignition) i silniki

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167

Dalsze informacje na temat przyporządkowania i obowiązywnania planu konserwacji: patrz Okólnik techniczny (TR) 2167 Roboczogodziny Poziom utrzymania E1 E10 E20 E40 E50 E60 E70 zgodnie z danymi x 50 x 4000

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, Spis treści

Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm 3 / Phil Mather. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 8 Podziękowania 9 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO 62 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzanie oleju

Zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad ciałem lub układem ciał.

Zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad ciałem lub układem ciał.

Temat : Pierwsza zasada termodynamiki. Wyobraźmy sobie następującą sytuację : Jest zima. Temperatura poniżej zera. W wyniku długotrwałego wystawiania dłoni na działanie lodowatego powietrza, odczuwamy,

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

Pilarki STIHL budowa i obsługa Andreas STIHL Spółka z o.o. Jednostka napędowa tłoki z dwoma pierścieniami uszczelniającymi łożysko czopu korbowego poddane specjalnej obróbce (karbonitrowanie) Zalety: długa

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (1)

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (1)

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (1) data aktualizacji: 2014.05.26 Wiemy, jak np. w silniku ma przebiegać proces spalania i jak należy nim kierować w różnych warunkach pracy silnika, aby

,EP,

,EP,

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199837 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349991 (51) Int.Cl. F02M 61/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001

1. Wsadzamy wał do bloku otworem na śrubę mocującą koło pasowe od strony rozrządu.

1. Wsadzamy wał do bloku otworem na śrubę mocującą koło pasowe od strony rozrządu.

Potrzebne narzędzia: – klucz dynamometryczny – nasadki lub klucze płaskie i oczkowe 10, 11, 13, 17, 32 – śrubokręt płaski i krzyżowy – klucz do świec – młotek Pracę nad złożeniem silnika zaczynamy od przygotowania

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

AUTOMAN. Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw)

AUTOMAN Sprężarki tłokowe (0,75 8,1 kw) SERIA SPRĘŻAREK AH Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM: MAŁE, PODRĘCZNE, BEZOLEJOWE Sprężarki bezolejowe serii AH zostały zaprojektowane z przeznaczeniem o różnych zastosowań.

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Oznaczenia figur i oznaczenia na figurach Fig. l Geometryczna konstrukcja mechanizmu

Silnik o spalaniu wewnętrznym z komorą akumulacyjną

Silnik o spalaniu wewnętrznym z komorą akumulacyjną

P-357228 1 Silnik o spalaniu wewnętrznym z komorą akumulacyjną Przedmiotem wynalazku jest silnik o spalaniu wewnętrznym z komorą akumulacyjną o podwyższonej sprawności i ograniczonej emisji toksycznych

PL B1. NIKOLUK KRZYSZTOF, Różnowo, PL WOLSKI ZYGMUNT, Olsztyn, PL NOZDRYN-PŁOTNICKA ANNA, Krze Duże, PL

PL B1. NIKOLUK KRZYSZTOF, Różnowo, PL WOLSKI ZYGMUNT, Olsztyn, PL NOZDRYN-PŁOTNICKA ANNA, Krze Duże, PL

PL 217613 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217613 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390608 (51) Int.Cl. F02G 1/044 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T ZŁĄCZKA WĘŻYKA do EK7651H

Numer katalogowy części. Numer. Nazwa PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T ZŁĄCZKA WĘŻYKA do EK7651H

1 Numer Numer katalogowy części Nazwa 1 421875-8 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY do DCS230T 2 452800-8 ZŁĄCZKA WĘŻYKA do EK7651H 3 422083-4 WĘŻYK 3-190 do EK7651H 4 168396-6 WYDECH do DCS230T 6 422074-5 WĘŻYK

PL B1. MAJEWSKI JACEK, Białystok, PL BUP 19/14. JACEK MAJEWSKI, Białystok, PL WUP 08/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. MAJEWSKI JACEK, Białystok, PL BUP 19/14. JACEK MAJEWSKI, Białystok, PL WUP 08/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 222701 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222701 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406825 (22) Data zgłoszenia: 11.03.2013 (51) Int.Cl. F02B 75/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

SILNIK DS 1100 REGULOWANIE LUZU ZAWOROWEGO

SILNIK DS 1100 REGULOWANIE LUZU ZAWOROWEGO

SILNIK DS 1100 REGULOWANIE LUZU ZAWOROWEGO Poniższa procedura odnosi się do wszystkich zaworów. Uwaga: – regulowanie luzu zaworowego powinno się odbywać na zimnym silniku, w temperaturze pokojowej – do

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Silnik Stirlinga Historia, zasada działania, rodzaje, cechy użytkowe i zastosowanie Historia silnika Stirlinga Robert Stirling (ur. 25 października 1790 – zm. 6 czerwca 1878) Silnik wynalazł szkocki duchowny

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Uwagi Zalecana wartość Zmierzona wartość Identyfikacja samochodu Liczba cylindrów Typ 4/OHC Pojemność skokowa (podatek) ccm 1389 Stopień sprężania :1 9,4 Przystosowany do benzyny bezołowiowej Tak Minimalna

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU Wspornik silnika prawy Ozn. Nazwa 1 (długość 80 mm) 4,5 ± 0,5 1 (długość 37 mm) 6,1 ± 0,6 2 4,5 ± 0,5 Łącznik reakcyjny 4 5 6 ± 0,6 Wspornik

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Rodzaje pracy mechanicznej

Rodzaje pracy mechanicznej

Rodzaje pracy mechanicznej. Praca bezwzględna Jest to praca przekazana przez czynnik termodynamiczny na wewnętrzną stronę denka tłoka. Podczas beztarciowej przemiany kwazystatycznej praca przekazana oczeniu

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229701 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419686 (51) Int.Cl. F16F 15/24 (2006.01) F03G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bilans cieplny silnika spalinowego

Bilans cieplny silnika spalinowego

Układ zapłonowy Silniki Diesla nie wymagają dodatkowych urządzeń w celu wywołania zapłonu – powstaje on samoczynnie na skutek stworzonych warunków i odpowiedniego paliwa podatnego na samozapłon. Natomiast

ZSM URSUS Sp. z o. o. w Chełmnie

ZSM URSUS Sp. z o. o. w Chełmnie

w Chełmnie Newsletter 05/2010 PAŹDZIERNIK 15, 2010 NUMER 5 Szanowni Państwo! Oferta handlowa naszej firmy każdego miesiąca jest poszerzana o kolejne części i zespoły do ciągników marki URSUS. W poprzednich

Temat: Układy pneumatyczno – hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno – hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego KARTA TECHNICZNA SILNIKA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego KARTA TECHNICZNA SILNIKA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Główna Komisja Sportu Kartingowego KARTA TECHNICZNA SILNIKA PRODUCENT LENZOKART SRL TYP, MODEL R12 MARKA LKE KATEGORIA Młodzik 60 TERMIN WAŻNOŚCI 2010-2014 ILOŚĆ STRON 20 Karta

Drużyna pierścieni. tłokowych. Koszmar mechanika

Drużyna pierścieni. tłokowych. Koszmar mechanika

.pl Drużyna pierścieni. tłokowych. Koszmar mechanika Autor: Adam Ładowski Data: 24 czerwca 2018 Przy każdym głównym remoncie silnika ciągnikowego pojawia się sprawa wymiany tłoków i tulei wraz z pierścieniami,

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM. Karol Franciszek Abramek

MOTROL, 2006, 8, 5 11 WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKÓW Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM Karol Franciszek Abramek Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Politechnika Szczecińska

W pierwszym doświadczeniu nastąpiło wrzenie wody spowodowanie obniżeniem ciśnienia.

W pierwszym doświadczeniu nastąpiło wrzenie wody spowodowanie obniżeniem ciśnienia.

Termodynamika – powtórka 1. Cząsteczki wodoru H 2 wewnątrz butli mają masę około 3,32 10 27 kg i poruszają się ze średnią prędkością 1220. Oblicz temperaturę wodoru w butli. 2. 1,6 mola gazu doskonałego

POMIARY OPORÓW WEWNĘ TRZNYCH SILNIKA SPALINOWEGO

POMIARY OPORÓW WEWNĘ TRZNYCH SILNIKA SPALINOWEGO

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIV NR 2 (193) 2013 Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu 00-908

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: HFX KFV NFU NFS A = HFX KFV B = NFU Wspornik silnika prawy (1) : 6 ± 0,4 (2) : 6 ± 0,6 (3) : 4,5 ± 0,4 Łącznik reakcyjny (4) : 6 ± 0,6 (5) : 6 ± 0,6 (6)

Vespa LX 50 2T. pojemność skokowa silnika w cm 3 49 zasada działania silnika dwusuwowy z zapłonem iskrowym. odśrodkowe bezwładnościowe

Vespa LX 50 2T. pojemność skokowa silnika w cm 3 49 zasada działania silnika dwusuwowy z zapłonem iskrowym. odśrodkowe bezwładnościowe

Vespa LX 50 2T pojemność skokowa silnika w cm 3 49 zasada działania silnika dwusuwowy z zapłonem iskrowym maksymalna moc silnika w KM moment obrotowy silnika w Nm zapłon rozrusznik zasilanie chłodzenie

Technologia System INA UniAir

Technologia System INA UniAir

Technologia System INA UniAir Spis treści Strona 1. Wstęp 3 2. Zalety systemu UniAir 4 3. Konstrukcja i zasada działania 6 3.1 Napęd systemu UniAir 6 3.2 Przełączanie zaworów 11 3.3 Czujnik temperatury

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Sławomir LUFT, Tomasz SKRZEK WSPÓŁCZESNY SILNIK AUTOBUSOWY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów współczesnego silnika spalinowego stosowanego w autobusach.

LOTNICZE ZASTOSOWANIA SILNIKÓW Z WIRUJĄCYM TŁOKIEM

LOTNICZE ZASTOSOWANIA SILNIKÓW Z WIRUJĄCYM TŁOKIEM

LOTNICZE ZASTOSOWANIA SILNIKÓW Z WIRUJĄCYM TŁOKIEM Jerzy Szczeciński General Electric Poland Stefan Szczeciński Instytut Lotnictwa Streszczenie W tym zwartym opracowaniu przedstawiono ideę działania silnika

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SPRĘŻARKI TŁOKOWE 2 SPRĘŻARKI TŁOKOWE OLEJOWE SERII N Niskoobrotowe, dwustopniowe, bezwodzikowe sprężarki o układzie cylindrów V. Wał korbowy oraz cylindry

PL B1. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL BUP 15/

PL B1. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL BUP 15/

PL 225233 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225233 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 414750 (51) Int.Cl. F02B 41/02 (2006.01) F02M 23/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA

MOMENTY DOKRĘCANIA: ZAWIESZENIE SILNIKA Silniki: 9HY 9HZ Łącznik reakcyjny 1 2 10 6 ± 0,6 Wspornik silnika górny lewy 3 5,5 ± 0,5 Wspornik silnika dolny lewy 4 6 ± 0,6 Wspornik silnika dolny prawy 5 5,5±

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie