Press "Enter" to skip to content

Jak uszczelnić lukę pomiędzy łazienką a ścianą? Połączenie między łazienką a ścianą: jak zamknąć

Przede wszystkim deskowanie jest montowane pomiędzy ścianą a łazienką. Następnie beton budowlany wlewa się do szczeliny. Po wyschnięciu powierzchnia jest pokryta dachówką. W ten sposób tworzy rodzaj dekoracyjnego progu.

Połączenie z rodziną

Cudzoziemca przybywającego spoza granic Polski lub przebywającego na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną. Członek rodziny do którego cudzoziemiec chce się połączyć musi zamieszkiwać w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

 1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca,
 8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 9. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 10. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 11. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, który zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Polski pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,
 12. w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Kto może „połączyć się” do cudzoziemca przebywającego w Polsce:

 • małżonek cudzoziemca pozostający w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim
 • małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione
 • wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialną za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.

Dodatkowo, pobyt czasowy z tytułu pobytu z cudzoziemcem udziela się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu wizyty na złożenie wniosku kliknij tutaj.

Niezbędne dokumenty

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz kopia wypełnionego wniosku

Na dole strony w sekcji „Materiały do pobrania” możesz pobrać komplet dokumentów: WNIOSEK +ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (jeśli wymagany) + OŚWIADCZENIA

2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;

3. Kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Ważne: przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. Jest to warunek konieczny do prawidłowego przyjęcia wniosku i wszczęcia postępowania. Powyższy obowiązek nie dotyczy cudzoziemców którzy nie ukończyli 6 roku życia lub od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj! Aby postępowanie zostało rozpoczęte musisz także dołączyć do akt sprawy potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji “Opłaty”.

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

 1. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
 • potwierdzenie zameldowania;
 • akt własności lokalu mieszkalnego;
 • umowa najmu lokalu mieszkalnego;
 • inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu.

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokument powinien potwierdzać fakt posiadania miejsca zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:
 • jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy;
 • jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA;
 • jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu w wysokości co najmniej 600 zł netto miesięcznie, np.: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło);

Uwaga: Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w poszczególnych przypadkach należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywać na terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt lub wizy,
 • zaświadczenie o podejmowaniu nauki (dotyczy dziecka/ucznia).

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 340 zł

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia można dokonać w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego) oraz przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Wydział Podatków i Opłat UMK
PKO Bank Polski S.A.
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

W przypadku opłat za pośrednictwem Internetu należy podać:

 • nr rachunku PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
 • czego dotyczy opłata ,
 • w którym urzędzie/wydziale ma być załatwiana sprawa (tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia opłaty ta nie zostanie uiszczona wniosek zostaje zwrócony (art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

 1. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 100 zł.
  Opłatę można uiścić:
 • w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, III piętro, pok. 303 (poniedziałek-piątek w godzinach 9:30-14:30) lub
 • przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Ważne! Dołączenie w dniu składania wniosku potwierdzenia opłaty za kartę pobytu usprawni proces odbioru karty.

Dodatkowe materiały

 • Porady przydatne przy składaniu wniosków
 • Jak dostarczyć brakujące dokumenty
 • Jak odwołać się od decyzji?
 • Połączenie z rodziną (FAQ)

Materiały do pobrania

 • Wniosek pobyt czasowy + załączniki + oświadczenia
 • Połączenie z rodziną (ulotka informacyjna)

Jak uszczelnić lukę pomiędzy łazienką a ścianą? Połączenie między łazienką a ścianą: jak zamknąć

Ta część naprawy w łazience może nie wydawać się najważniejsza i niezbędna. Jednak dokładnie prawidłowe i dokładne uszczelnienie połączeń pomiędzy łazienką a ścianą pomoże idealnie wykonać naprawę. Kilka lat temu prace naprawcze, takie jak wypełnianie luk w łazience, odbywały się w jedyny sposób. Szczeliny pokryte były cementem, a następnie pokryte farbą lub szkliwem.

Więc, instalując wannę, przekonasz się, że nie jest ona zbyt ciasna do ściany. Problem ten napotyka prawie każdy, kto dokonuje napraw w łazience lub instaluje nową wannę. Wynika to przede wszystkim z nieregularnej geometrii pomieszczenia. Natychmiast pojawia się pytanie, jak uszczelnić lukę pomiędzy łazienką a ścianą. Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu, wszystko zależy od wielkości luki.

Jednym z ważnych warunków dla wysokiej jakości wykonania takich prac jak wypełnianie pęknięć jest bardzo wysoka jakość. instalacja wanny. Upewnij się, że przed rozpoczęciem rozmazanych szczelin sprawdź, czy kąpiel została starannie zamocowana. Pozwoli to uniknąć wibracji ciała i tworzenia nowych szczelin lub zniszczenia szpachlówek, które wykonałeś.

wspólna kąpiel i ściany

Uzupełnij małe luki

Przy niewielkiej szczelinie podczas uszczelniania rozumiem przestrzeń między ścianą a łazienką od kilku milimetrów do pięciu centymetrów. I choć taka niewielka luka nie wydaje się na pierwszy rzut oka ważna, ale zamknięcie jej jest naprawdę konieczną pracą. Zgadzam się, woda wpływająca do szczeliny między łazienką a ścianą spowoduje nie tylko wilgoć w łazience, ale może również spowodować zalanie sąsiadów od dołu.

Fuga

Nadaje się do uszczelniania bardzo małych szczelin, których szerokość nie przekracza pięciu milimetrów. Najlepiej użyć białej fugi lub odpowiednio dobrać kolor kąpieli. Główne zalety takiego materiału, jak zaprawa, w swojej odporności na wilgoć i długie zachowanie koloru. Kolejną ważną cechą jest łatwość użycia i niski koszt.

listwa przypodłogowa między łazienką a ścianą

Pasta silikonowa

Oto kolejny niedrogi i łatwy sposób uszczelnienia wąskiego połączenia między ścianą a łazienką. Głównym zastosowaniem pasty silikonowej jest uszczelnianie akwariów. Aby użyć tego materiału w łazience, przede wszystkim należy odtłuścić obrabianą powierzchnię. Po nałożeniu pasty wygładza cienką szczoteczką i roztworem mydła.

Szczeliwo silikonowe

Przed rozpoczęciem uszczelniania połączenia pomiędzy łazienką a uszczelniaczem ściennym należy dokładnie wyczyścić powierzchnię, na której zamierza się nakładać substancję. Następnie powierzchnię należy wytrzeć do sucha, co zapewni maksymalną przyczepność szczeliwa. Aby nie dopuścić do przedostania się silikonu na ściany w łazience lub na krawędziach wanny, należy je przykleić taśmą papierową. W ten sposób unikniesz nierównomiernych linii podczas zamykania, a także zmniejszysz liczbę zabrudzonych miejsc. Jeśli twoja wanna wykonana jest z akrylu, to przed wypełnieniem szczeliny musisz ją wypełnić wodą i pozostawić napełnioną na około 12 godzin.

połączenie łazienki ze ścianą

Szczeliwo nałożone na złącze należy wyrównać za pomocą szpatułki lub łopatki. Jednak testowany i najwygodniejszy materiał do wyrównywania powierzchni jest twoim palcem. Dodatkową warstwę substancji można delikatnie usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. Przygotuj się na to, że przez pewien czas po pracy i suszeniu szczeliwo wydziela niezbyt przyjemny zapach.

Wybierając uszczelniacz silikonowy do uszczelniania szczelin w łazience, preferuj typy sanitarne. Zapobiegnie to wystąpieniu pleśni na powłoce. Ponadto, nie oszczędzaj dużo na kosztach szczeliwa, z biegiem czasu, tanie próbki raczej dość żółte.

Pianka poliuretanowa

Innym prostym narzędziem do uszczelniania małych szczelin jest pianka. Główną zasadą przy pracy z tym materiałem jest uzyskanie go tylko w niezbędnych obszarach, w gnieździe. Ponieważ bardzo trudno jest zmyć piankę, na przykład na płytce lub w wannie, należy pracować z tym materiałem tylko w rękawicach! Jeśli pianka poliuretanowa dostanie się na ręce, natychmiast je przemyj.

szczelina między łazienką a ścianą

Aby wygładzić połączenie między łazienką a ścianą, należy użyć pianki wodoodpornej. Oczyść powierzchnię roboczą przed jej nałożeniem. Wstrząśnij balonem i wypełnij lukę pianką. Następnie pianka powinna dobrze wyschnąć, a jej nadmiar obcięty. Od góry można przykleić ozdobne obramowanie, plastikową taśmę, dachówkę.

Samoprzylepne krawędzie i cokoły

Możliwe jest użycie tych urządzeń budowlanych do uszczelnienia połączenia wanny i ścian, jeżeli wielkość szczeliny nie przekracza 15 mm. Plastikowa listwa przypodłogowa jest mocowana za pomocą silikonu. Jeśli odstęp wynosi do dziesięciu milimetrów, wówczas klej do płytek będzie odpowiedni do stworzenia podstawy dla cokołu. Jeśli przerwa przekracza 10 mm, lepiej zastosować silikon, najlepiej biały.

Delikatnie zamknij lukę za pomocą roztworu, kleju lub silikonu. Po wyschnięciu listwa przypodłogowa utknęła między łazienką a ścianą. Należy pamiętać, że jest to bardziej ozdobna funkcja.

jak uszczelnić lukę pomiędzy łazienką a ścianą

Samoprzylepna taśma krawężnikowa jest gumowa z samoprzylepnym podkładem. Instalacja jest prawie taka sama jak cokół z tworzywa sztucznego. Należy jednak pamiętać, aby utworzyć ramy dla taśma graniczna Możesz użyć tylko kleju do płytek! Substancje zawarte w silikonowym uszczelniaczu mają bardzo negatywny wpływ na klejową podstawę krawężnika. W rezultacie, z biegiem czasu krawężnik zgina się i zdziera.

Do przyklejenia krawężnika konieczne jest, aby powierzchnia, na którą zostanie nałożony, była idealnie sucha. Montaż taśmy samoprzylepnej jest bardzo łatwy. Wystarczy usunąć papier ochronny z klejących powierzchni i delikatnie przykleić jedną krawędź do płytki, a drugi – do krawędzi wanny.

ściany w łazience

Zastanówmy się teraz, jak uszczelnić lukę pomiędzy łazienką a ścianą, jeśli jej wymiary przekraczają 15 cm, w przypadku, gdy odstęp wynosi od 10 do 15 mm, można użyć opisanej wcześniej plastikowej płyty bazowej i taśmy granicznej. Będziesz musiał wybrać rozmiar tych materiałów budowlanych zgodnie z luką, którą wypełnisz.

Duże luki

Bardzo często przerwy przekraczają 30 milimetrów, a uszczelnienie takich pęknięć jest bardziej pracochłonne. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest stosowanie płytek do zamykania takich szczelin.

Przede wszystkim deskowanie jest montowane pomiędzy ścianą a łazienką. Następnie beton budowlany wlewa się do szczeliny. Po wyschnięciu powierzchnia jest pokryta dachówką. W ten sposób tworzy rodzaj dekoracyjnego progu.

Podstawowe zasady

Istnieje kilka zaleceń, jak najlepiej wypełnić lukę między łazienką a ścianą:

 • W celu ścisłego przylegania materiałów wykończeniowych do powierzchni ściany w łazience i krawędzi wanny, konieczne jest przycięcie ich końcówek pod kątem 45 stopni.
 • Przed użyciem uszczelniacza lub plastikowych krawężników należy wypełnić wannę wodą i pozostawić ją napełnioną do momentu wyschnięcia wszystkich materiałów.
 • Jeśli konieczne jest wypełnienie tej luki, pożądane jest wzmocnienie powierzchni. Prowadzi to w cięciach zbrojenia o odległości między nimi 150 mm.
 • Staraj się wykonywać całą pracę bez odpadania gruzu budowlanego w łazience. Niektóre rozwiązania, takie jak szczeliwo lub pianka, są bardzo trudne do czyszczenia.
 • Upewnij się, że pracujesz chroniąc skórę długimi rękawami i rękawiczkami. Szczeliwo lub pianka, wchodzące na skórę, nie tylko trudne do zmywania, ale również mogą wywoływać reakcję alergiczną.

Jak widać, decyzja, jak uszczelnić lukę między łazienką a ścianą, nie jest bardzo trudna. Najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa dotyczących pracy z materiałami budowlanymi i przestrzeganie powyższych zaleceń.