Press "Enter" to skip to content

Творительный падеж в польском языке. Narzędnik w języku polskim

Это творительный падеж и он один из самых простых в польском языке, так как имеет наименьшее количество вариантов окончаний.

AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie / The Central Archives of Historical Records in Warsaw / Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim.

W 2008 roku przypadła dwusetna rocznica utworzenia Archiwum.

Czytelnia jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-15.30, w środę w godzinach 9.00-18.00. Czytelnia jest zamknięta w sobotę i niedzielę.

Ladies and Gentlemen!

The Reading Room is open on Monday, Tuesday, Thursday and Friday from 9.00 a.m. to 3.30 p.m., on Wednesdays 9.00 a.m. to 6.00 p.m. The Reading Room is closed on Saturdays, Sundays and on official holidays.

A place has to be booked in advance by the service
A call slip should be ordered by page (also in advance).

AGAD udostępnia posiadane archiwalia, wykonuje w nich kwerendy i poszukiwania archiwalne, udziela informacji na piśmie (drogą pocztową i e-mailem) i ustnie (bezpośrednio i telefonicznie), wykonuje reprodukcje z posiadanych materiałów archiwalnych; w oparciu o statut archiwum, zarządzenia i regulacje NDAP i zgodnie z KPA.

Archiwum Główne Akt Dawnych informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne jej przesłanie.

Творительный падеж в польском языке. Narzędnik w języku polskim

Сегодня мы научимся с вами рассказывать о себе, например «я русская», «я бухгалтер». В русском языке мы отвечаем на вопрос «Кто? Что?», а в польском языке это будет звучать и строиться как «я являюсь кем? чем?» – русской, бухгалтером.

Это творительный падеж и он один из самых простых в польском языке, так как имеет наименьшее количество вариантов окончаний.

Существительные мужского рода, оканчивающееся на согласную, принимают окончание -em ( iem ):

pan – pan em (господин – господином)
ojciec – ojc em (отец – отцом)

Женский род и существительные мужского рода, оканчивающиеся на -a принимают окончание -ą / -ią :

poeta – poet ą (поэт – поэтом)
mama – mam ą (мама – мамой)
pania – pani ą (госпожа – госпожой)
noc – noc ą (ночь – ночью)

Средний род с окончанием:
-о , -е меняет окончание на -em / -iem :

oko – ok iem (глаз – глазом)
ucho – uch em (ухо – ухом)
pole – pol em (поле – полем)

-ę меняет окончание на -niem / -ciem (причем конечный -ę сохраняется):

ciel ę – ciel ęciem (теленок – теленком)
plem ię – plem ięniem (племя – племенем)

-um в единственном числе не меняется:

akwari um – akwari um (аквариум – аквариумом)

Во множественном числе в творительном падеже все существительные прибавляют окончания -ami ( -mi ).

Но особую форму в этом падеже во мн. ч. имеют слова:

brat – brać mi (брат – братьями)
dziecko – dzieć mi (ребенок – детьми)
ludźi – ludź mi (люди – людьми)
koń – koń mi (конь – конями)
przyjaciel – przyjaciół mi (приятель – приятелями)
liść – liść mi (лист – листами)
pieniędzy – pieniędz mi (деньги – деньгами)

Jestem Rosjanin em . – Я русский.
Jesteś gośc iem . – Ты гость.
Pan Nowak jest profesor em . – Господин Новак – профессор.
Jestem Polk ą . – Я полька.
Jesteś mam ą . – Ты мама.
Agnieszka jest studentk ą . – Агнешка – студентка.
Jesteśmy Anglik ami . – Мы англичане.
Jesteście gospodyn iami . – Вы хозяйки.
Ola i Ania są siostr ami . – Оля и Аня – сестры.

Прилагательные в творительном падеже

Прилагательные на -у Прилагательные на -i после k / g в основе Прилагательные на -i после любой другой согласной
м. и ср. р. now ym / cenn ym wysok im / dług im głup im
ж. р. now ą / cenn ą wysok ą / dług ą głup ią
мн. ч. now ymi / cenn ymi wysok imi / dług imi głup imi

Jestem dobr ym pracownik iem . – Я хороший работник.

Jesteś prawdziw ym artyst ą . – Ты настоящий художник.

Podróż do Paryża jest mo im wielk im marzen iem . – Путешествие в Париж – моя большая мечта.

Jesteśmy dawn ymi przyjaciół mi . – Мы давние друзья.

Jesteście ostatn imi klient ami dzisiaj. – Вы последние клиенты сегодня.

Ci panowie są ważn ymi osob ami . – Эти господа – важные персоны.

Местоимения в творительном падеже

Обращаем Ваше внимание на формы личных местоимений в творительном падеже:

Ja mną мной
Ty tobą тобой
On nim им
Ona nią ей
My nami нами
Wy wami вами
Oni, one nimi ими

Но есть одна маленькая тонкость употребления творительного падежа.

Обратите внимание на следующие три предложения:

Jan Kowalski jest sympatyczn ym Polaki em . – Ян Ковальский – симпатичный поляк. (творительный падеж)

Pan Kowalski jest sympatyczn y . – Господин Ковальский – симпатичный. (именительный падеж)

Pan Kowalski to jest sympatyczn y Polak. – Господин Ковальский – симпатичный поляк. (именительный падеж)

Если Вы после глагола «быть» употребляете
существительное + прилагательное = творительный падеж

Если Вы после глагола «быть» употребляете
только прилагательное = именительный падеж

Если Вы после глагола «быть» употребляете существительное + прилагательное, а перед глаголом еще и ставите частичку to = именительный падеж

To są kreatywne studenci. – Это креативные студенты.

Kraków jest polskim miastem. – Краков – это польский город.

Ewa jest wysportowaną kobietą. – Ева – спортивная девушка.

Stanisław Barańczak jest dobrym poetą. – Станислав Баранчак – это хороший поет.

To jest moja matka. – Это моя мама.

Oni są dobrymi nauczyceliami. – Они хорошие учителя.

To jest wysoka kobieta. – Это высокая девушка.

Упражнения

Упражнение №1

Мужской и средний рода

 1. Я русский. – Jestem Rosjanin . (rosjanin – русский)
 2. Даниэль – инженер. – Daniel jest inżynier . (inżynier – инженер)
 3. Мой муж – ландшафтный дизайнер. – Mój mąż jest architekt krajobrazu. (krajobraz – ландшафт; mąż – муж)
 4. В Санкт-Петербурге почти каждый дом является музеем. – W Petersburgu prawie każdy dom jest muze . (każdy – каждый; museum – музей)
 5. Ее отец – юрист. – Jej ojciec jest prawnik . (prawnik – юрист)
 6. Этот экономист – хороший специалист. – Ten ekonomista jest dobr specjalist . (specjalista – специалист; dobry – хороший)
 7. Этот парень является инструктором по фитнесу. – Ten chłopak jest instruktor z fitnessu. (chłopak – парень; instruktor – инструктор)
 8. Гдыня является приморским городом. – Gdynia jest miast nadmorsk . (nadmorski – приморский; miasto – город)
 9. Ты пластический хирург? – Czy jesteś chirurg plastyczn ? (chirurg – хирург; plastyczny – пластический)

Проверить Очистить

Прослушать ответы

Упражнение №2

Женский род

 1. Анна – полячка. – Anna jest Polk . (polak – поляк)
 2. Ты официантка? – Czy jesteś kelnerk ?
 3. Ала – косметолог. – Ala jest kosmetyczk .
 4. Иза – юрист. – Iza jest prawniczk .
 5. Марта – бухгалтер. – Marta jest księgow . (księgowy – бухгалтер)
 6. Катажина – очень симпатичная учительница. – Katarzyna jest bardzo sympatyczn nauczycielk . (bardzo – очень; sympatyczny – сипатиченый)
 7. Эта молодая девушка – секретарь. – Ta młoda dziewczyna jest sekretark .
 8. Ладья – это фигура в шахматах. – Wieża jest figur w szachach. (szachy – шахматы)

Проверить Очистить

Прослушать ответы

Упражнение №3

Множественное число

 1. Поляки и русские – славяне. – Polacy i Rosjanie są Słowian .
 2. Американцы и австралийцы являются носителями английского языка. – Amerykanie i Australijczycy są użytkownik języka angielskiego. (użytkownik – носитель; język – язык)
 3. Эти аналитики – ленивые сотрудники. – Ci analitycy są leniw pracownik . (leniwy – ленивый; pracownik – сотрудник)
 4. Они хорошие учителя. – Oni są dobr nauczyciel . (nauczyciel – учитель)
 5. Мы юристы – консультанты. – Jesteśmy radc prawn . (radca – консультант)
 6. Эти студенты – будущие учителя. – Ci studenci są przyszł nauczyciel . (przyszły – будущий)
 7. Лосось и сельдь – это морские рыбы. – Łosoś i śledź są ryb morsk . (ryba – рыба; morski – морской)
 8. Голландцы – это не немцы. – Holendrzy nie są Niemc . (niemiec – немец)
 9. Мы менеджеры. – Jesteśmy menedżer . (menedżer – менеджер)
 10. Они (жен.р.) хорошие переводчики. – Są dobr tłumaczk . (tlumacz – переводчик)

Проверить Очистить

Прослушать ответы